(1)
Mansor, M.; Mohd Noor, M. A.; Musa, K.; Yusof, H. Pembinaan, Kesahan Dan Kebolehpercayaan Inventori Kepimpinan Guru: The Development, Validity and Reliability of Teacher Leadership Inventory. MRJ 2018, 7, 132-145.