(1)
Toh, V.; Yusof, R. KEPENTINGAN KEMAHIRAN MATEMATIK TERHADAP PRESTASI PELAJAR DALAM MATA PELAJARAN PRINSIP PERAKAUNAN: The Importance of Mathematical Skills Towards Students’ Achievement in Principles of Accounting. MRJ 2013, 2, 56-68.