(1)
Abdul Hamid, S.; Musa, K. Campuran Pemasaran: Satu Kajian Kes Di Sebuah Sekolah Rendah Agama Di Selangor: Marketing Mix: A Case Study at a Religious Primary School in Selangor. MRJ 2017, 6, 1-10.