[1]
Abdul Hamid, S. and Musa, K. 2022. The Level of Headmasters’ Sustainable Leadership Practices: A Pilot Study from the Teacher’s Perspectives in SK Asli, Negeri Sembilan: Tahap Amalan Kepimpinan Lestari Guru Besar: Satu Kajian Rintis daripada Perspektif Guru di SK Asli, Negeri Sembilan. Management Research Journal. 11, 2 (Dec. 2022), 39–51. DOI:https://doi.org/10.37134/mrj.vol11.2.4.2022.