Tahap Pengetahuan Pelajar dalam Industri Sawit di Malaysia

Students' Knowledge of Malaysia Palm Oil Industry

Authors

  • Mohd Abdullah Jusoh Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia
  • Ahmad Raflis Che Omar Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia
  • Azhar Ahmad Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.37134/mrj.vol6.13.2017

Keywords:

education, palm oil, student, Malaysia

Abstract

Kelapa Sawit merupakan antara komoditi penting di Malaysia. Ia memberi sumbangan yang besar kepada ekonomi negara. Kelapa sawit merupakan penyumbang utama kepada Keluaran Dalam Negara Kasar selain daripada petroleum dan getah. Namun begitu perkembangan sektor sawit di Malaysia menghadapi beberapa cabaran. Antaranya harga sawit yang kurang stabil, masalah kekurangan tenaga buruh, pengeluaran hasil sawit yang kurang konsisten dan juga minat generasi muda terhadap bidang penanaman sawit yang semakin berkurang. Oleh itu, generasi muda masa kini haruslah dipupuk supanya mempunyai tahap pengetahuan yang tinggi serta lebih cenderung untuk menceburkan diri dalam bidang ini. Selain itu, guru sebagai individu yang paling penting di sekolah haruslah memainkan peranan dalam menerapkan pendidikan mengenai sawit dalam kalangan pelajar di sekolah.

Palm oil is among the most important commodity in Malaysia. It contributes significantly to the national economy. Palm oil is a major contributor to the Gross Domestic Product other than petroleum and rubber. However the development of the oil sector in Malaysia faces several challenges like less stable oil prices, labor shortages, production yields are less consistent and also the younger generation against the planting of diminishing returns. Therefore, the younger generation must be nurtured round to have higher knowledge and more likely to be involved in this field. In addition, individual teachers as the most important in the school should play a role in implementing education on palm among students in school.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Halim& Wan Mohamad. (2006). Antara minat dan sikap pelajar terhadap bahasa Arab: satu kajian keatas pelajar Bacelor Bahasa Arab di IPTA Malaysia. Wacana Pendidikan Islam (Siri 5).Pendidikan Islam dan Bahasa Arab Pemangkin Peradaban Ummah. Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia.Bangi.

Abd.Rahim.(2001).Nilai-nilaimurnidalampendidikan. Kuala Lumpur: Cergas (M) Sdn. Bhd.

Abdul Rasid A. R., NurulIkhwan R., Ahmad E., Jamaludin H. &MohdZaid M. (2009). Pengaruh subjek pertanian dalam membina minat pelajar terhadap kerjaya dalam bidang pertanian: kajian kes di sekolah menengah teknik. Seminar Kebangsaan Pendidikan Teknik dan Vokasional Kali Ke-3.

Ahmad, F. M. N., Kamarul, A. &Khairunnisa, A. S. (2016).Pembinaan hubungan di antara guru dengan pelajar. Technical and Social Science Journal.138-148.

Ahmad Rizal M., NurulAkmar K. &Saifullizam P. (2005).Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian pelajar dalam menguasai mata pelajaran kejuruteraan di politeknik-politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Prosiding Seminar Pendidikan JPPG 2005.

Ainon Mohd. (2003). Bagaimana hendak mendorong semangat Kerja. Bentong: PTS Publications & Distributor Sdn. Bhd.

Akhiar P. &Shamsina S.(2011).Pengantar penyelidikan tindakan dalam penyelidikan pendidikan. Selangor. Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.

Carbonaro, W. (2005).Tracking, students’ effort, and academic achievement. Sociology of Education, 78, 27-49.

Cropley, A. J. 1992. More ways than one: Fostering creativity. New Jersey: Ablex Publishing Corporation.

Darling-Hammond, L. (2000).Teacher quality and students’ achievement.DiperolehpadaMac 15, 2016 daripada
http://epaa.asu.edu/epaa/v8nl.

Fredriksen, K & Rhodes, J. (2004).The role of teacher relationships in the lives of students. Diperoleh pada Februari20, 2016 daripada
http://www.interscience.wiley.com/journal/109614153/abstract

IzzahSyazwany M. N., Noraida A. R. & Choy E. A. (2015). Faktor pemilihan minyak sawit dalam kalangan pengguna: kajian empirikal di Putrajaya, Malaysia. Malaysian Journal of Society and Space, 11(8), 66-77.

Maziah, C.Y. (2005). Kajian kecenderungan pemilihan kerjaya di kalangan siswazah. JurnalPengurusanAwam. 4 (11).36-46.

Mohamad Abdillah, R. &Haleefa, M. (2010).Faktor-faktor kelemahan yang mempengaruhi pencapaian cemerlang pelajar dalam mata pelajaran rekacipta di tiga buah sekolah menengah akademik di daerah Johor Bahru.1-12.

Mohamad Johdi, S., Mazliza, K. & Henry, J. F. (2012).Kajian terhadap faktor-faktor mempengaruhi pencapaian pelajar dalam penilaian menengah rendah di Sabah. Labuan International Conferenceon Educational Research –LICER 2012.

MohamadNajib A. G. (2003). Rekabentuk tinjauan soalselidik pendidikan. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia.

Mohammad Abdillah, S., Miss Asma, B. & Zamri, A. (2014). Hubungan antara kecenderungan minat pelajar dalam Bahasa Arab dengan kualitidiri guru bahasa Arab MRSM Ulul Albab, Kota Putra. Prosiding Seminar Pengajaran & Pembelajaran Bahasa Arab 2014.1-8.

Mohd.Fadzli, I. &Mohd.Sukki, O. (2012).Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian pelajar dalam pengajaran & pembelajaran Bahasa Arab: satu tinjauan di SMAP Kajang Persidangan Kebangsaan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab 2012 (PKEBAR’12).173-189.

Mohd.Majid K. (2009). Kaedah penyelidikan pendidikan. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Noor Erma, A. & Leong, K. E. (2014).Hubungan antara sikap, minat, pengajaran guru dan pengaruhr akan sebaya terhadap pencapaian matematik tambahan tingkatan 4. Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik.2(1). 1-10

Noraini O. (2008). Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian pelajar dalam matapelajaran pendidikan Islam tingkatan lima. Kota Samarahan. Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak

Norasmah O., &Salmah I.(2011). Kecenderungan terhadap pemilihan kerjaya keusahawanan mengikut persepsi peserta skim usahawan siswa.Jurnal Teknologi 56, 47–63.

Norani, M. N. & Norisham, A. R. (2011). Kecenderungan pelajar-pelajar Institut Kemahiran Mara (IKM) Johor Bahru terhadap bidang keusahawanan. Journal of Science & Mathematics Education.1-9.

Norsida, M., &Azimi, H. (2007).Keperluan program pendidikan pertanian di kalangan belia tani di kawasan luar bandar.Serdang, Selangor: Universiti Putra Malaysia.

Nur Eliza M., SitiHajar S. &Siti Mariam S. (2014). Tahap kompetensi teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam kalangan pelajar Jabatan Perdagangan Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah. Diperoleh pada Februari 11, 2016 daripada
http://ecrim.ptsb.edu.my/file/20141106091611.pdf

Nurul Hidayah L. A., Haryati S. & Wee S. T. (2013). Pengetahuan murid dan perkaitan ibubapa terhadap kesedaran alam sekitar: satu kajian awal. JurnalTeknologi, 64(1), 51-57.

Papanastasiou, C. (2000). Effects of attitudes and beliefs on Mathematics Achievement. Studies in Educational Evaluation,26 (1) 27-42.

O’Donnell, M. &Preedy, M. (2001).Taking action to improve students’ attitudes and motivation. Management in Education, 15(5), 25.

Rodiah A. (2008). Pengajaran guru, persekitaran pembelajaran dan sikap murid dalam pembelajaran KOMSAS. Tesis Program Sarjana Pendidikan (Tidak diterbitkan). PulauPinang, Universiti Sains Malaysia.

Rohani A., Hazri J. &Nordin A. R. (2010).Hubungan guru-pelajar dan kaitannya dengan komitmen belajar pelajar: adakah guru berkualiti menghasilkan perbezaan pembelajaran antara jantina pelajar.Jurnal Pendidikan Malaysia,35(2), 61-69.

Salleh.(2003).Pemikiran professional keguruan terhadap kurikulum dan pengajaran. Dibentangkan di Seminar Pendidikan MPBL.

Sohair A. M. S. (1990). Satu tinjauan tentang masalah–masalah pengajaran mata pelajaran bahasa arab di sekolah-sekolah menengah agama di Malaysia. Tesis Sarjana. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Trembley S.,Ross N., Berthelot J.M.,(1999). The relationship between enviromental quality of school facilities and student performance. Enviromental International, 12, 147-159.

Wan Azura W. A. &Lubna A. R. (2013).Pembelajaran bahasa Arab di Universiti Sains Islam Malaysia (USIM): tinjauan kecenderungan pelajar. 1-13.

Yufiza, M.Y.&Norhayati, O. (2013).Kecenderungan kerjaya keusahawaan dalam kalangan pelajar Perhebat di kolej komuniti. Seminar HEP Kebangsaan 2013, Kolej Komuniti Kementerian Pendidikan Malaysia : 'Lestari Kegemilangan Pelajar’. 185-196.

Zainudin & NorHisham. (2010). Pendekatan pengajaran guru dan kesannya terhadap pencapaian pelajar dalam mata pelajaran kemahiran hidup di Sekolah Menengah Kebangsaan Senai, Johor. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia.

Zainudin A. B., Meor Ibrahim K.& Yang T. M.,( 2009). Pengaruh sikap, minat, pengajaran guru, dan rakan sebaya terhadap pencapaian matematik pelajar. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia.

Downloads

Published

2017-10-23

How to Cite

Jusoh, M. A., Che Omar, A. R., & Ahmad, A. (2017). Tahap Pengetahuan Pelajar dalam Industri Sawit di Malaysia: Students’ Knowledge of Malaysia Palm Oil Industry. Management Research Journal, 6, 154–162. https://doi.org/10.37134/mrj.vol6.13.2017