Pembangunan Usahawan PKS India, di Malaysia

Authors

  • Jothi Munusamay Fakulti Pengurusan dan Ekonomi, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, MALAYSIA
  • Kesavan Nallaluthan Fakulti Pengurusan dan Ekonomi, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, MALAYSIA
  • Komathy Balasundran Fakulti Pengurusan dan Ekonomi, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, MALAYSIA
  • Vadivelan Lohonathan Fakulti Pengurusan dan Ekonomi, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, MALAYSIA
  • Suganya Ravi CMS Academy of Management and Technology, Bharathiar University, INDIA

DOI:

https://doi.org/10.37134/jvt.vol3.2.7.2022

Keywords:

Perusahaan Kecil dan Sederhana, kaum India, masalah dan cabaran, pembangunan, kejayaan dalam keusahawanan

Abstract

Kaum India, merupakan salah satu kaum utama di negara Malaysia yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi dan kekayaan budaya di negara ini. Walau bagaimanapun, isu penyertaan kaum India dalam bidang keusahawanan PKS sering mendapat perhatian pelbagai pihak. Selaras dengan agenda pembangunan ekonomi negara di bawah Dasar Keusahawanan Nasional 2030, penekanan perlu diberi kepada semua aspek pembangunan kerana kaum India didapati masih jauh ketinggalan dalam bidang keusahawanan jika dibandingkan dengan kaum-kaum lain. Artikel ini menjelaskan mengenai prestasi, masalah serta cabaran yang dihadapi oleh usahawan PKS India di Malaysia. Selain itu, artikel ini juga membincangkan beberapa langkah yang penting, menyokong kejayaan usahawan PKS India yang dapat meningkatkan aspirasi dan motivasi untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bernama. (2019). Kerajaan Perkenal Hala Tuju baharu Ekonomi Negara- Dr Mahathir. Dicapai pada 25 Julai 2019, daripada: http://www.bernama.com/bm/news.php?id=1724753.

Chowdhary, N. & Saraswathy, P. B. (2007). Service leadership study. Journal of Service Research (3): 105 123.

Economic Planning Unit, Prime Minister’s Department. Eighth Malaysia Plan, 2001-2005. Kuala Lumpur: Government Printers, 2001.

Economic Planning Unit, Prime Minister’s Department. Nineth Malaysia Plan, 2005-2010. Kuala Lumpur: Government Printers, 2005.

Economic Planning Unit, Prime Minister’s Department. Tenth Malaysia Plan, 2010-2015. Kuala Lumpur: Government Printers, 2010.

Jabatan Perangkaan Malaysia. (2021, Oktober 20). Petunjuk Ekonomi Malaysia. www.dosm.gov.my.

Keneth Eswaran (2010): Teks ucapan Presiden Dewan Perniagaan dan Perindustrian India Malaysia, Kuala Lumpur.

Khairuddin & Syed Azizi Wafa. (2004). Small &medium sized Enterprises in Malaysia development Issues. Kuala Lumpur: Prentice Hall.

Laporan Akhbar Tamil Makkal Osai. 2010.

Laporan Tahunan PKS .2010-2011.

Mahathir Mohamad. (2005). Teks ucapan Majlis jubli perak Dewan Perniagaan dan Perindustrian India Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia.

Malaysia. (2001). Rangka Rancangan Jangka Panjang ketiga 2001-2010.

Malaysia. (2004). Laporan kajian separuh penggal rancangan Malaysia kelapan. Kuala Lumpur: Percetakan Nasional Malaysia Berhad.

Malaysia. (2004b). Laporan Ekonomi 2004/2005 Kementerian Kewangan Malaysia.Kuala Lumpur: Percetakan Nasional Malaysia Berhad.

Malaysia. (2006). Rancangan Malaysia Kesembilan .2006-2010

Malaysia (2008). Laporan TEKUN Nasional, Kementerian Pembangunan Usahawan.

Muhamamd Zulhafizi Mohd Yusof & Zurinah Tahir. (2021). Faktor Kejayaan Usahawan Muda dalam Perniagaan Industri Kecil dan Sederhana (IKS) di Malaysia. Jurnal Wacana Sarjana. Volume 5(1) January 2021: 1-13; e-ISSN 2600-9501.

Muhyddin Yassin. (2010). Pembangunan PKS,Utusan Malaysia.

Najib. (2011). Pembangunan sosioekonomi kaum India, Akhbar Tamil Makkal Osai, Malaysia.

Omar, F. I. (2021). Analysis of Purpose, Skills and Motivation of Using the Internet among SME Entrepreneurs. International Online Journal of Language, Communication, and Humanities, 4(2), 101-113.

Palanivel .(2012). ‘Kejayaan dan sumbangan kepada masyarakat India di Malaysia’. Akhbar Tamil Makkal Osai, Malaysia.

Pelan Pembangunan PKS. (2012). Penerbitan Berita Harian, Malaysia.

Ramdan, M.R.; Abd Aziz, N.A.; Abdullah, N.L.; Samsudin, N.; Singh, G.S.V.; Zakaria,

T.; Fuzi, N.M.; Ong, S.Y.Y. (2022). SMEs Performance in Malaysia: The Role of Contextual Ambidexterity in Innovation Culture and Performance. Sustainability 2022, 14, 1679. https://doi.org/10.3390/ su14031679.

Sethulakshimi. (1991). Usahawan India: Satu Kajian Kes Di Lembah Klang. Fakulti Ekonomi, UKM.

Sumathy Panniappan. (2012). Profile Keusahawanan Peniaga India Di Malaysia. Akademika 82 (1). Fakulti Pendidikan UKM.

Yogeswaran.V. (2010). Faktor-Faktor Kejayaan Usahawan PKS India: Satu Kajian Di Bandar Rawang. Kertas Projek Sarjana Perniagaan.Fakulti Ekonomi Dan Perniagaan UPSI.

Downloads

Published

2022-12-22

How to Cite

Munusamay, J., Nallaluthan, K., Balasundran, K., Lohonathan, V., & Ravi, S. (2022). Pembangunan Usahawan PKS India, di Malaysia. Journal of Valartamil, 3(2), 72–76. https://doi.org/10.37134/jvt.vol3.2.7.2022