எழுத்துத் திறன் ஆயத்த நிலை - ஓர் ஆய்வு

Writing Skill Readiness - A Study

Authors

  • Chitra Selvi Rudrapathy Faculty of Language and Communication, Universiti Pendidikan Sultan Idris, MALAYSIA
  • Thulasi Rudrapathy Faculty of Language and Communication, Universiti Pendidikan Sultan Idris, MALAYSIA
  • Maniyarasan Muniandy Tamil Study Department, Malaysian Teachers Education Institute, Tuanku Bainun Campus, MALAYSIA

DOI:

https://doi.org/10.37134/jvt.vol3.1.4.2022

Keywords:

எழுத்துத் திறன், குழந்தைகள், தொடக்கக் கல்வி, ஆயத்த நிலை

Abstract

எழுத்துத் திறனின் ஆயத்த நிலையை அடையாளங்கண்டு பகுப்பாய்வு செய்வதே இவ்வாய்வின் நோக்கமாகும். மொழியின் அடிப்படைத் திறன்களான கேட்டல், பேச்சு, வாசிப்பு, எழுத்து ஆகிய முக்கியத் திறன்களில் ஒன்றாக எழுத்துத் திறன் திகழ்கிறது. ஆரம்ப பள்ளியின் கற்றல் கற்பித்தலில் 30% முதல் 60% நேரம் எழுத்துத் திறனுக்கே செலவிடப்படுகிறது. இத்திறனில் ஆளுமை பெற மாணவர்களைக் குழந்தை பருவத்திலிருந்தே தயார் செய்தல் அவசியமானது. எழுத்துத் திறன் குழந்தைகள் எழுத தொடங்குவதை அடிப்படையாகக் கொண்டது. எழுதுவது ஒரு சவாலான செயல்முறையாகும். அதற்கான ஆயத்த நிலையானது எழுதுவதற்கு முன் பயிற்சிகள், எழுதும் போது சரியான உடல்நிலை, காகிதம் வைக்கும் முறை, எழுதுகோல் பிடிக்கும் முறை போன்ற கூறுகளை உள்ளடக்கியது. இவற்றைத் தொடக்கக் கல்வியில் அமல்படுத்துவது சிறப்பு. இதில் குழந்தைகளின் தசை தேர்ச்சி, கை மற்றும் கண் ஒருங்கிணைப்பு, உடல் கட்டுப்பாடு ஆகியவை ஒன்றோடு ஒன்று பின்னிப் பிணைந்துள்ளது. 

Writing skills are one of the most basic skills of any language such as listening, speaking, reading and also writing. 30 to 60 percent of the time are spent to teach and learning process on writing skills in primary schools. It is essential to prepare the students from an early age to acquire personality in this skill. The writing skills are based on children from primary stage whereby their started to write. Writing has identified as a challenging process. The contiguous to enhance the skill such as preparedness includes actions such as writing, proper posture, paperwork, and styling, by implementing these in elementary education is special. This includes children's muscle mastery, hand and eye coordination and body control are intertwined towards to the writing skill development.

Keywords: Writing skills, children, elementary education, readiness

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Rasid Jamian. (2011). Permasalahan Kemahiran Membaca Dan Menulis Bahasa Melayu Murid-Murid Sekolah Rendah di Luar Bandar. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 1(1), 1-12. Malaysia.

Ahmad Muaz Muhd Hairi, Nik Nur Syazwani Ibrahim & Aziyati Zahirah Asnil Aimi. (2020). Tahap Penguasaan Kemahiran Menulis Kanak-Kanak 5+ Dan 6+ Tahun. Jurnal Kesidang. 5(1), 99-111, Malaysia.

Annandale, R. (2019). Pre-handwriting Skills Learners Should Master at the Geginning of Grade 1. Literacy Information and Computer Education Journal. 10. 3258-3263. 10.20533/licej.2040.2589.2019.0428, London.

Clay, M. (2010). How Very Young Children Explore Writing. Heinemann. New Hampshire.

Ellen M.M., & Jennifer E.L. (2021) Occupational Therapy in The Preschool Classroom - Promoting Fine Motor and Visual Motor Skills for Kindergarten Readiness. Journal of Occupational Therapy, Schools, & Early Intervention. 14:2, 134-152, London.

Gerde, H.K., Bingham, G.E., & Wasik, B.A. (2012). Writing in Early Childhood Classrooms: Guidance for Best Practices. Early Childhood Eduction Journal. 40, 351–359, Switzerland.

Growing Hands-On Kids. (2021) retrieved from https://www.growinghandsonkids.com/basics-pre-writing-activities-skills-kids

Kementerian Kesihatan Malaysia. (2022). Playing Promote Handwriting Readiness. http://www.myhealth.gov.my/en/playing-promote-handwriting-readiness/

Mohd Sharif, M. H., Che Azid, M. N., & Wan Kharuddin, W. A. N. (2021). Penerapan Kaedah Tunjuk Cara Dalam Aktiviti Fizikal dan Estetika untuk Meningkatkan Kemahiran Menggunting Kanak-kanak. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan, 10(2), 85-102, Malaysia.

Pazlanivelu. (2006). Centamiḻ Kaṟpikkum Muṟaikaḷ. Ayya Nilayam. Thanjavur.

Rathinasabapathy. (2000). Tamiḻ kaṟka, kaṟpikka. Amsaa Publications. Chennai.

Maulik, S., Sweety, S., & Vaibhavi, V. (2022). A Study to Evaluate Pencil Grip Type, Hand Functions - Dexterity & Grip Strength in Children Using Tech for 2 or More Hours a Day. International Journal of Health Sciences and Research. 12. 274-284, India.

Siti Sakinah Jalil, Siti Khadijah Lokman, Asha Hasnimy Mohd Hashim, Zainal Abidin Zainuddin, & Halijah Ibrahim. (2013). Jenis Genggaman Pensel Dan Prestasi Kemahiran Melakar Dikalangan Kanak-kanak Normal Dan Bermasalah Pembelajaran: Pemerhatian Awalan Instrumen CEKAP. 2 nd International Seminar on Quality and Affordable Education (ISQAE 2013), 416-418. Malaysia.

Suppureddiyaar. (1964). Tamil Paitrum Murai. Subramania Pillai Publishers, Thirunelveli.

Suraya Zaidon. (2016). Melatih Kanak-kanak menulis. ABS Education Sdn Bhd. Malaysia.

Teach Handwriting. (2021). retrieved from https://teachhandwriting.blog/category/paper-position/

Teach Handwriting. (2021). retrieved from https://teachhandwriting.blog/category/pencil-grip/

Teach Handwriting. (2021). retrieved from https://teachhandwriting.blog/category/sitting-position/

Thayalasaami. (1962). Putiya tamiḻ kaṟpikkum muṟai. Pugalenti Nilayam. Tiruchi

Yigit-Gencten, V. & Jones, S. (2021). Exploring children’s writing development in response to transition from pre-school to primary context in Turkish classrooms. SN Social Sciences A Springer Nature Journal 1(3), 77-117, Switzerland.

Downloads

Published

2022-06-27

How to Cite

Rudrapathy, C. S., Rudrapathy, T., & Muniandy, M. (2022). எழுத்துத் திறன் ஆயத்த நிலை - ஓர் ஆய்வு: Writing Skill Readiness - A Study. Journal of Valartamil, 3(1), 50–64. https://doi.org/10.37134/jvt.vol3.1.4.2022