மியன்மாவிலிருந்து அகதிகளாகத் தாயகம் திரும்பிய தமிழர்கள்

Tamils Returning Homeland as Refugees from Myanmar

Authors

  • Samikkanu Jabamoney Samuel Tamil Language Programme, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, MALAYSIA
  • Saravanan P.Veeramuthu Faculty of Humanity, University of Science Malaysia, MALAYSIA
  • Franklin Thambi Jose Tamil Language Programme, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, MALAYSIA
  • Ramganesh E Department of Educational Technology, Bharathidasan University, Tiruchirapalli, INDIA

DOI:

https://doi.org/10.37134/jvt.vol2.2.7.2021

Keywords:

அகதிகள், தாயகம், தமிழர்கள், மியன்மா, புலம்பெயர்ந்தோர்

Abstract

இவ்வாய்வின் முதன்மை நோக்கம், மியன்மாவிலிருந்து அகதிகளாகத் தாயகம் திரும்பிய தமிழர்களைப் பற்றி ஆராய்வதாகும். இவ்வாய்வு பண்புசார் அணுகுமுறையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாய்வில் கள ஆய்வு, நூலாய்வு ஆகிய இரண்டு அணுகுமுறைகள் கையாளப்பட்டுள்ளன. இவ்வாய்வில் மியன்மா தமிழர்கள் சப்பானியர் ஆட்சிக் காலத்திலும் மியன்மா இராணுவ ஆட்சிக் காலத்திலும் தாயகத்திற்கு அகதிகளாகத் திரும்பியுள்ளது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாய்வின் வழி, மியன்மாவில் சப்பானியர் ஆட்சிக் காலத்திலும் மியன்மா இராணுவ ஆட்சிக் காலத்திலும் தமிழர்கள் அடைந்த துன்பங்கள் பற்றியும் அகதிகளாகத் தாயகம் திரும்பிய நிலைபற்றி இளைய தலைமுறையினர் அறிந்துகொள்ள வாய்ப்பாக அமைந்துள்ளது. இவ்வாய்வு மியன்மாவிலிருந்து அகதிகளாகத் தாயகம் திரும்பிய தமிழர்கள் பற்றி ஆய்வு செய்யும் முதல் கட்டுரை என்பதை ஆய்வாளர் உறுதி செய்கின்றார். 

The major objective of the research is to explore the Tamils returning homeland as refugees from Myanmar. This research is designed using a qualitative approach. Research methods of field work and library work are used for this study. The findings show that the Myanmar Tamils had returned to their homeland as refugees during Japanese rule and during Myanmar's military rule. The study is useful in teaching the younger generation about the sufferings of Tamils during the Japanese rule in Myanmar and the military rule in Myanmar and their return as refugees. Moreover, the researcher claims that this is the first such article to examine the plight of Tamils returning homeland as refugees from Myanmar.

Keywords: Myanmar, Refugees, homeland and Tamils

Downloads

Download data is not yet available.

References

Chakraborty Ankita. (2018). Burma Colonies of West Bengal: A Study of the Contemporary Status of Burmese Indians. International Journal of Research in Social Sciences. Volume: 8, Issue: 9. pp. 435-443.

Chakraborty Ankita. (2019). The Socio-Economic Status of Indians Migrants’ in Myanmar in the Colonial years (1824–1948): An Overview. International Journal of Research in Social Sciences. 2019, Volume: 9, Issue: 1. pp. 871-879.

Chakravarti, N. R, (1971). The Indian Minority in Burma – The Rise and Decline of an Immigrant Community. London: Oxford University Press.

Daniel George Edward Hall. (1968). A History of South East Asia. New York:

Harkirat Singh. (2019). Ethnic Indians in Burma and Malaya: A Study of the Colonial Period. Journal of Multidiscoplinary Subjects. Vol. 13. Issue 1. p. 966-971.

Huma Balakrishnan. (2019). Whose language is it anyway? Challenges to Tamil language revitalisation efforts in Myanmar. South Asian Diaspora. Received 24 Aug 2018, accepted 06 Mar 2019, Published online: 20 Aug 2019.

James Warren. (2002), The Rangoon jail riot of 1930 and the prison administration of British Burma. South East Asia Research. Vol. 10, No. 1 (MARCH 2002), pp. 5-29.

Mathalai Somu. (2017). Bali Mutal Myanmar Varai. Thirucy: Tamil Kural Pathipagam.

Mathalai Somu. (2017). Barmavum Tamilarkalum. Chennai: Tamil Kural Pathipagam.

Mohammad Janesar & Rajesh Sahu. (2019). The Role of Indian Diaspora:A Look at India-Myanmar. IUP Journal of International Relations. Hyderabad Vol. 13, Iss. 3. p. 53-67.

Myanmar – Malaysia – Singapore Tamil Uravupalam Manadu Sirappu Malar. (2014). Yangon: Myanma Tamil Valarssi Maiyam.

Nadaraja Pillai, N. (2018). Contributions of the Tamils to the Writing Systems of Some South-East Asian Countries. Language in India. Vol. 18:1. p. 395-413.

Nongthombam Jiten. (2018). The Position of Meitei in the Study of Indian Diasporain Myanmar. Himalayan and Central Asian Studies. Vol. 18, Nos. 1-2.

Renaud Egreteau. (2011). Burmese Indians in contemporary Burma: heritage, influence, and perceptions since 1988. Asian Ethnicity. Volume 12. 2011. Issue 1. Pages 33-54.

Renaud Egreteau. (2013). India’s Vanishing “Burma Colonies”. Repatriation, Urban Citizenship, and (De)Mobilization of Indian Returnees from Burma (Myanmar) since the 1960s. Social Scince Research on South East Asia. p. 11-34

Sarita Rai. (2015). The Role of Indian Diaspora in India Myanmar Relations. Master of Philosophy. Department of International Relations, School of Social Sciences. Sikkim University.

Soe Soe Oo. (2011). The Role of Chettyars in the Economy of Myanmar during the Colonial Period. Yangon: Universiy of Yangon.

Sunil S Amrith. (2014). Migration and health in southeast Asian history. The Lancet. Volume 384, Issue 9954, p. 1569-1570.

Tinker, Hugh. (1967). The Union of Burma: A Study of the First Years of Independence. London, New York, and Toronto: Oxford University Press.

Trager, Frank N. (1966). Burma From Kingdom to Republic: A Historical and Political Analysis. New York: Praeger

Venugopal, K. (2014). Ponnoli Visum Punniya Bumi Barma Ennum Myanmar. Chennai: Manikkavasagar Pathipagam.

Vikas Kumar Verma. (2006). Maritime Trade Between Early Historic Tamil Nadu And Southeast Asia. Proceedings of the Indian History Congress. Vol. 66 (2005-2006), pp. 125-134. Published by: Indian History Congress.

Downloads

Published

2021-11-30

How to Cite

Jabamoney Samuel, S., P.Veeramuthu, S., Jose, F. T., & E, R. (2021). மியன்மாவிலிருந்து அகதிகளாகத் தாயகம் திரும்பிய தமிழர்கள்: Tamils Returning Homeland as Refugees from Myanmar. Journal of Valartamil, 2(2), 86–96. https://doi.org/10.37134/jvt.vol2.2.7.2021