பிறமொழி மாணவர்கள் தமிழ் எழுத்துகளை உச்சரிப்பதில் எதிர்நோக்கும் சிக்கல்களும் அதற்கான காரணங்களும்

The Difficulties and Factors That Faced by Non-Native Students in Pronouncing Tamil Letters

Authors

  • Thulasi Rudrapathy Faculty of Language And Communication, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, MALAYSIA
  • Muniisvaran Kumar Faculty of Language And Communication, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, MALAYSIA

DOI:

https://doi.org/10.37134/jvt.vol2.1.5.2021

Keywords:

இரண்டாம் மொழி, உச்சரிப்பு சிக்கல்கள், தமிழ் எழுத்து, தேசிய தொடக்கப்பள்ளி

Abstract

தேசிய தொடக்கப்பள்ளிகளில் தமிழ்மொழியை இரண்டாம் மொழியாகக் கற்கும் பிறமொழி மாணவர்கள் தமிழ் எழுத்துகளை உச்சரிப்பதில் எதிர்நோக்கும் சிக்கல்களை அடையாளங்கண்டு பின்பு அச்சிக்கலுக்கான காரணங்களைப் பகுப்பாய்வு செய்வதே இவ்வாய்வின் நோக்கமாகும். இஃது ஒரு பண்புசார் ஆய்வாகும். தேசிய தொடக்கப்பள்ளிகளில் தமிழ்மொழிப்பாடத்தை இரண்டாம் மொழியாகக் கற்பிக்கும் மூன்று தமிழாசிரியர்களிடமிருந்து நேர்காணல் மூலம் ஆய்வுக்கான தரவுகள் திரட்டப்பட்டன. இவ்வாய்வின் வழி, தேசிய தொடக்கப்பள்ளிகளில் தமிழ்மொழியை இரண்டாம் மொழியாகக் கற்கும் பிறமொழி மாணவர்கள், தமிழ் எழுத்துகளை உச்சரிப்பதில் எதிர்நோக்கும் சிக்கல்களாக மயங்கொலிகள் உச்சரிப்புப் பிழை, மாற்றொலியன்கள் உச்சரிப்புப் பிழை, குறில் நெடில் உச்சரிப்புப் பிழை, குற்றியலுகர உச்சரிப்புப் பிழை ஆகியவை அடையாளங் காணப்பட்டன. மேலும், அச்சிக்கலுக்கான காரணங்களாகத் தனிநபர் காரணி, சுற்றுப்புறச் சூழல், தாய்மொழி அல்லது மலாய்மொழித் தாக்கம், பாடநேரப்பற்றாக்குறை ஆகியவைக் கண்டறியபட்டுள்ளன. இவ்வாய்வின் மூலம் பெறப்பட்ட தரவுகள் வழி தமிழ்மொழியை இரண்டாம் மொழியாகக் கற்பிக்கும் ஆசிரியர்கள் தங்கள் மாணவர்கள் எதிர்நோக்கும் உச்சரிப்புச் சிக்கல்களை முன்னரே அறிந்து கொண்டு அச்சிக்கல்களைக் களைய தக்க அணுகுமுறைகளைப் பயன்படுத்தலாம்.

The aim of this study is to identify the difficulties that faced by non-native students in pronouncing Tamil letters and to analyze the factors of the difficulties. This is a qualitative study. The data for the study was collected through interviews from three different school Tamil teachers who are currently teaching Tamil as a second language in the National Primary School. The results of this study reflect the difficulties that faced by non-native students in Tamil letter pronunciation were ‘Mayangoligal’ pronunciation error, allophonic error short vowel and long vowel pronunciation error and the ‘Kutriyalugaram’ (the sound ‘u’ shorten) error. Furthermore, individual factor, environmental factor, mother tongue or Malay language impact and lack of lesson time also found to be the causes of these problems. The data obtained through this study will help teachers who are teaching Tamil as a second language to know the pronunciation problem faced by the students in advance and use a suitable approach to resolve it. 

Keywords: Second language, Tamil letters, pronunciation difficulties, National Primary Schools

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Muniisvaran Kumar, Faculty of Language And Communication, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, MALAYSIA

Senior Lecturer of Tamil language and Linguistics, Sultan Idris Education University

References

Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK). (2016). Kurikulum Standard Sekolah Rendah: Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Bahasa Tamil Sekolah Kebangsaan Tahun Satu. Kementerian Pendidikan Malaysia.

Baskaran Subramaniam. (2011). Iraṇṭām moḻi, anniya moḻi nilaiyil tamiḻ kaṟṟal kaṟpittal. 9th World Tamil Teacher’s Conference, 336-343. Singapore.

Chew, F. P. & Sivabalan Tanggayah. (2019). Penilaian Pelaksanaan Kurikulum Bahasa Tamil di Sekolah Kebangsaan. Jurnal Pendidikan Malaysia, 44(2), 41–52.

Fowser, M. A. M. (2020). Camūka āyvu: Cila mukkiya aṭippaṭaikaḷaip purintu koḷḷutal. Meyyiyal pakuppāyvu-uraiyāṭalkaḷ. Ifna Publications. Sri Langka.

Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. (2020). Laporan Pentaksiran Berasaskan Sekolah: Matapelajaran Bahasa Tamil Sekolah Kebangsaan. Unit Sekolah Rendah.JPN Perlis.Kangar.

Kavitha Sivapalan. (2012). Tamiḻai iraṇṭām moḻiyāka kaṟṟal kaṟpittalil uḷḷa piraccaṉaikaḷ. The 2nd International Symposium, 391–394. Sri Langka.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (1997). Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7 / 1997: Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Cina / Bahasa Tamil. Putrajaya, Malaysia: Kementerian Pendidikan Malaysia. https://www.moe.gov.my/pekeliling/2066-surat-pekeliling-ikhtisas-bilangan-7-tahun-1997-pengajaran-dan-pembelajaran-bahasa-cina-dan-bahasa-tamil-di-sekolah-kebangsaan/file

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2006). Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010. Kementerian Pendidikan Malaysia, 2010, 89-104. Putrajaya, Malaysia: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2006). Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 9/2006: Pelaksanaan Matapelajaran Cina dan Tamil sebagai Bahasa Tambahan. Putrajaya, Malaysia: Kementerian Pendidikan Malaysia. https://www.moe.gov.my/pekeliling/1901-surat-pekeliling-ikhtisas-kpm-tahun-2006-bil-9/file

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2019). Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 5/2019. Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) (Semakan 2017) Pendidikan Seni Visual Dan KSSR (Semakan 2017) Pendidikan Muzik Bagi Menggantikan Matapelajaran Pendidikan Kesenian Mulai Tahun 2020. Putrajaya, Malaysia: Kementerian Pendidikan Malaysia. https://www.moe.gov.my/pekeliling/3061-surat-pekeliling-ikhtisas-bilangan-5-pelaksanaan-kssr-semakan-2017/file

Paramasivam. (2006). Piṟa Moḻi Māṇavarkaḷ Tamiḻmoḻiyaik Kaṟpatil Etirkoḷḷum Cikkalkaḷum Tīrvum. 7th World Tamil Teacher’s Conference, 350-353. Malaysia.

Veeramohan. (2006). Tamiḻ eḻuttukaḷai uccarippatil piṟa moḻi māṇavarkaḷ etirnōkkum cikkalkaḷ. 7th World Tamil Teacher’s Conference, 345–349. Malaysia.

Vijayakumar. (2020). Tamil Language Learning for Assamese Students: An Error Analysis. International Research Journal of Tamil, 2(2), 12-25.

Published

2021-06-22

How to Cite

Rudrapathy, T., & Kumar, M. (2021). பிறமொழி மாணவர்கள் தமிழ் எழுத்துகளை உச்சரிப்பதில் எதிர்நோக்கும் சிக்கல்களும் அதற்கான காரணங்களும்: The Difficulties and Factors That Faced by Non-Native Students in Pronouncing Tamil Letters. Journal of Valartamil, 2(1), 55–68. https://doi.org/10.37134/jvt.vol2.1.5.2021