Mural sebagai Refleksi Komunikasi kepada Komuniti Budaya Setempat: kajian kes di Pekan Bagan Datuk

Authors

  • Rosmidahanim Razali Program Seni Halus, Kolej Pengajian Seni Kreatif, Universiti Teknologi MARA, Cawangan Perak, Kampus Seri Iskandar, Perak, MALAYSIA
  • Siti Humaini Said Ahmad @ Syed Ahmad Program Seni Halus, Kolej Pengajian Seni Kreatif, Universiti Teknologi MARA, Cawangan Perak, Kampus Seri Iskandar, Perak, MALAYSIA
  • Azian Tahir Program Seni Halus, Kolej Pengajian Seni Kreatif, Universiti Teknologi MARA, Cawangan Perak, Kampus Seri Iskandar, Perak, MALAYSIA
  • Ruzamira Abdul Razak Program Seni Halus, Kolej Pengajian Seni Kreatif, Universiti Teknologi MARA, Cawangan Perak, Kampus Seri Iskandar, Perak, MALAYSIA
  • Nur Muhammad Amin Hashim Amir Program Seni Halus, Kolej Pengajian Seni Kreatif, Universiti Teknologi MARA, Cawangan Perak, Kampus Seri Iskandar, Perak, MALAYSIA

DOI:

https://doi.org/10.37134/kupasseni.vol11.3.4.2023

Keywords:

Mural, Komunikasi, Pekan Bagan Datuk

Abstract

Penghasilan mural kini semakin mendapat tempat di kalangan sektor kerajaan dan swasta bagi mengisi ruangan dinding yang kosong kepada sentuhan yang dapat menimbulkan rasa ceria. Selain menjadi daya penarik, mural juga berperanan untuk menyampaikan pesanan yang terkandung dengan makna. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk menganalisa lukisan mural dan mengenal pasti simbol yang diadaptasikan sebagai bentuk komunikasi pada mural di pekan Bagan Datuk, Perak. Tiga rekaan mural telah dipilih dari beberapa mural yang terdapat di lokasi belakang rumah kedai di sana. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif dengan melibatkan pemerhatian, temubual dan dokumentasi. Data sokongan melalui carian di laman sesawang, buku dan jurnal diperlukan bagi mengukuhkan penulisan yang dikaji. Hasil dapatan menerusi tiga lukisan mural yang dipilih, pengkaji dapati mural yang paparkan adalah refleksi kepada komuniti budaya setempat di daerah tersebut. Simbol yang digunakan adalah bersumberkan kepada ekonomi dan budaya sosial di Daerah Bagan Datuk. Secara kesimpulannya, peranan mural bukanlah sekadar untuk memenuhi ruangan permukaan dinding dan menceriakan lokasi tumpuan umum semata-mata namun ia juga berperanan sebagai satu bentuk komunikasi yang dapat dihayati dan difahami secara bersama. Selain itu, lukisan mural ini juga dapat membantu menghidupkan semula suasana kawasan pekan lama di Daerah Bagan Datuk di samping dapat meningkatkan ekonomi negeri. Justeru itu, diharapkan penulisan ini dapat memberi informasi kepada para pengkaji dan masyarakat umum tentang peranan sesebuah mural yang ekspresikan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Astuti, E. Z., Ernawati, A., & Arifin, Z. (2023). Identitas Budaya Jawa Pada Mural di Kampung Batik Kota Semarang. JURKOM, 6(1), 80-92.

Bakri, M. H. (2022, Julai 31). kami bukan budak-budak nakal. Retrieved Ogos 23, 2023 from Utusan Malaysia: https://www.utusan.com.my/gaya/sastera/2022/07/kami-bukan-budak-budak-nakal/

Bernama. (2020, Julai 13). Nilai eksport sarang burung walit dijangka meningkat kepada RM3 bilion. Retrieved September 4, 2023 from astro AWANI: https://www.astroawani.com/berita-malaysia/nilai-eksport-sarang-burung-walit-dijangka-meningkat-kepada-rm3-bilion-251041

Hendro, E. P. (2020). Simbol: Arti, Fungsi, dan Implikasi Metodologisnya. Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi, 3(2), 158-165. doi:https://doi.org/10.14710/endogami.3.2.158-165

Hussain, E. M. (2019). Simbol dan Makna Dalam Pantun Melayu. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan & Buku Malaysia Berhad.

Ismail. (2012, Mac 18). Refleksi. Retrieved from Ismail.blogspot.com: https://refleksi-ismail.blogspot.com/2012/03apa-itu-refleksi.html

Jasbindar, F. A. (2019, Mei 14). Sejarah Bagan Datuk Di Perak. Retrieved Ogos 21, 2023 from OrangPerak: https://www.orangperak.com/sejarah-bagan-datuk-di-perak.html

Kaharuddin. (2021). Kualitatif : Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi. Equilibrium : Jurnal Pendidikan, Vol. IX(Issu 1), 1-8.

Kamandanu, A. (2022). Proses Penciptaan Karya Seni Rupa dan Desain. Indonesian: Penerbit YLGI.

Liliweri, A. (2011). Komunikasi: Serba Ada Serba Makna. Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP.

Maya, D. (2021, Ogos 23). Mural Seni Perjuangan. Retrieved from Geotimes: http:// https://geotimes.id/opini/mural-seni-perjuangan/

Khalip, A. (2019). Dinding Grafiti...Tarian Robot...Pudu Jail Ke Zaman Hip Hop. Jurnal Inspirasi Seni Intelektual, 71-80. Retrieved from https://fliphtm15.com/wjzdi/axim/basic/

Nabahan, R. S. (2019). Karya Mural Sebagai Medium Mengkritis Perkembangan Jaman. International Conference on Art, Design, Education and Culture Studies (ICADECS)

Datuk, P. D. (2023). Sejarah Daerah Bagan Datuk. Retrieved from Pejabat Daerah Dan Tanah Bagan Datuk: https://ptg.perak.gov.my/portal/web/bagan-datuk/sejarah-daerah

Perak, P. (2022, Disember 21). PLANMalaysia Perak. Retrieved Ogos 20, 2023 from planmalaysia.gov.my: https://www.planmalaysia.gov.my/index.php/pages/view/650?cats=13

Pustaka, D. B. (2017). Kamus Dewan Edisi Keempat. Retrieved from Dewan Bahasa dan Pustaka: http://prpm.dbp.gov.my/cari1?keyword=refleksi

Rahman, N. A., Ismail, A. R., & Rahim, R. A. (2020). Revolutions of Mural Painting. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 10(10), 1195–1200

Rohidi, T. R. (2011). Metodologi Penilitian. Indonesia: Cipta Prima Nusantara Semarang.

Roslan, A. A. (2019). Warna Kontemporari Dalam Karya Seni. Ideologi, 4(2), 20-27. doi:https://doi.org/10.24191/idealogy.v4i2.143

Saari, F. A., Jamal, D. H. D., Nawi, N. A. M., & Abdillah, N. (2020). Lukisan Mural Sebagai Daya Tarikan Pelancongan Warisan: Kesan Terhadap Komuniti Setempat Di Kota Bharu, Kelantan. Jurnal Arkeologi Malaysia, 33, 59-66.

Suherman, S., Giyanti, S., & Anggraeni, S. P. K. (2019). Mural Di Lingkungan Sekolah Dalam Konteks Pendidikan Konservasi. Jurnal Ilmiah Kependidikan, 9(2), 192-203. doi:https://doi.org/10.24176/re.v9i2.3303

Suminar, E. (2020). Simbol Dan Makna Sirih Pinang Pada Suku Atoni Pah Metodi Timor Tengah Utara. Jurnal Komuikasi dan Bisnis, 8(1), 55-62. doi:https://doi.org/10.46806/jkb.v8i1.648

Tahir, H. M., Mustaffa, N., & Mahmud, W. A. W. (2018). Peranan Visual Reka Bentuk Kulit Buku Terhadap Kemudahbacaan Khalayak. Jurnal Komunikasi, 34, 271-284.

Zainodin, S. I. (2018). Seni Lukisan Jalanan Mural Dan Graffiti: Estetika Dan Pandangan Masyarakat. doi:10.13140/RG.2.2.29926.93763

Downloads

Published

2023-10-10

How to Cite

Razali, R., Said Ahmad @ Syed Ahmad, S. H., Tahir, A., Abdul Razak, R., & Hashim Amir, N. M. A. (2023). Mural sebagai Refleksi Komunikasi kepada Komuniti Budaya Setempat: kajian kes di Pekan Bagan Datuk. KUPAS SENI, 11(3), 32–40. https://doi.org/10.37134/kupasseni.vol11.3.4.2023

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>