Manifestasi Kesantunan Bahasa Dalam Puisi Tradisional Etnik Dusun

Authors

  • Rosliah Kiting Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, MALAYSIA
  • Minah Sintian Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, MALAYSIA
  • Patricia Ganing Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, MALAYSIA
  • Julita Norjietta Taisin Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, MALAYSIA
  • Saripah Banseng Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, MALAYSIA

DOI:

https://doi.org/10.37134/peradaban.vol17.1.3.2022

Keywords:

kesantunan berbahasa, manifestasi, kiasan, puisi dan Dusun

Abstract

Etnik Dusun merupakan kaum yang menetap di Sabah terdiri daripada beberapa suku, antaranya adalah Dusun Liwan, Dusun Bundu, Dusun Kimaragang, Dusun Lotud, Dusun Tindal, Dusun Tombonuo dan sebagainya. Etnik ini masih mengamalkan adab dalam komunikasi dengan menekankan kesantunan bahasa. Sehubungan dengan itu, kertas kerja ini membincangkan aspek manifestasi kesantunan bahasa yang diungkapkan dalam puisi tradisional etnik Dusun. Kajian akan memfokuskan kepada empat jenis puisi tradisional iaitu tukadan, sudawil, tabal-abal dan talaala. Kajian ini mendapati bahawa manifestasi kesantunan bahasa dalam puisi tradisional merupakan manifestasi ungkapan bertatasusila etnik Dusun untuk menggantikan penggunaan kata-kata kasar dan penghuraian adat istiadat masyarakat pendukungnya yang mementingkan keharmonian dengan mengelakkan tutur kata yang menyinggung perasaan. Selain itu, kesantunan bahasa turut memanifestasi etnik ini berkaitan dengan kepentingan menepati waktu, kerajinan, ketekunan serta kesungguhan melaksanakan sesuatu meskipun terpaksa melalui pelbagai cabaran, masalah dan rintangan. Manifestasi kesantunan bahasa etnik Dusun dalam puisi tradisional ini merupakan wadah penyebaran nilai-nilai bukan sahaja memperlihatkan irama yang indah, tetapi juga disusun dengan begitu teliti agar pemilihan perkataan yang digunakan dapat membayangkan corak pemikiran yang kritis, memaparkan kebijaksaan etnik ini yang berpandangan jauh dalam melontarkan idea dan pengajaran kepada generasinya.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Dikul, J., & Kiting, R. (2019). The Use of Folklore as Educational Entertainment Materials. The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention, 6(6), 5521-5523. https://doi.org/10.18535/ijsshi/v6i6.06

Geertz, C. (1973). The Interpretation of Culture. New York: Basic Books.

Harun Mat Piah. 2006. Kitab Tib Ilmu Perubatan Melayu. Kuala Lumpur: Perpustakaan Negara Malaysia.

Johari, A., & Zahid, I. (2016). Manifestasi Kesantunan Melayu dalam Ujaran Memberi dan Meminta Nasihat. GEMA Online® Journal of Language Studies, 16(2), 73-94. https://doi.org/10.17576/gema-2016-1602-05

Kiting, R., Kinsom, J., & Benedick, E. (2020). NILAI PENDIDIKAN DALAM TALAALA DUSUN TINDAL. Jurnal Gendang Alam (GA). https://doi.org/10.51200/ga.vi.2303

Kiting, R. (2019). Momuhaboi (Meminang) Ceremony of Kadazandusun Society. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 9(2). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v9-i2/5868

Lakoff, R. T. (1975). Language and women’s place. NY: Harper Colophom.

Lincoln, Y.5., dan Guba, E.G. 1985. Naturalistic Inquiry. Beverly Hills, CA: Sage.

Mat Hassan, A., Alimi, K., Isam, H., & Abd. Mutalib, M. (2020). Amalan Kesantunan Berbahasa dalam Komunikasi Formal dan Tidak Formal dalam Kalangan Pelajar Universiti. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication, 36(4), 410-427. https://doi.org/10.17576/jkmjc-2020-3604-25

Topin dan Guritom. (2009). Sudawil do Kadazandusun doid Bunduliwan Pangaan Ko-1. Penampang: Koisaan Koubasanan Kadazandusun (KDCA).

Wan Mansor, N., & Jalaluddin, N. (2016). Makna Implisit Bahasa Kiasan Melayu: Mempertalikan Komunikasi, Kognisi dan Semantik (The Implicit Meaning in Malay Figurative Language: Synergising Communication, Cognition and Semantics). Jurnal Komunikasi, Malaysian Journal of Communication, 32(1), 311-334. https://doi.org/10.17576/jkmjc-2016-3201-15

Published

2022-06-23

How to Cite

Kiting, R., Sintian, M., Ganing, P., Taisin, J. N., & Banseng, S. (2022). Manifestasi Kesantunan Bahasa Dalam Puisi Tradisional Etnik Dusun. Jurnal Peradaban Melayu, 17(1), 19–26. https://doi.org/10.37134/peradaban.vol17.1.3.2022