Pendidikan Nilai-Nilai Islam Dalam Pembentukkan Keperibadian Murid

Authors

  • Norliza Hamzah Sekolah Kebangsaan Mentakab Chatin, Mentakab, Pahang, MALAYSIA
  • Hidayat Abdullah Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, MALAYSIA

DOI:

https://doi.org/10.37134/peradaban.vol16.1.3.2021

Keywords:

Pendidikan akhlak, keperibadian mulia, pengurusan kendiri

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan pakar bidang Pendidikan Islam tentang Pendidikan Nilai-Nilai Islam dalam membentuk keperibadian murid di sekolah dengan menggunakan aplikasi kaedah Fuzzy Delphi. Kajian ini melibatkan 16 orang panel pakar yang dalam kalangan penyelia Pendidikan Islam, pentadbir sekolah dan Ketua Panitia. Analisis kaedah kajian Delphi menggunakan dua pusingan utama iaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Kaedah Fuzzy Delphi dibina bertujuan untuk mendapatkan konsensus pakar terhadap item-item soal selidik yang dibina menggunakan skala Likert 5 tahap penguat. Instrumen soal selidik dibahagikan kepada tiga bahagian yang merangkumi  aspek pengurusan kendiri, aspek pengurusan tingkah laku dan aspek motivasi. Kesemua item yang dipersetujui oleh panel pakar ialah sebanyak 41 item. Dapatan kajian Delphi menunjukkan nilai skor Thershold (d) sebanyak 0.091 dengan peratusan kesepakatan kumpulan pakar Delphi 94.3%. Implikasi kajian ini menunjukkan kepentingan pembelajaran pendidikan Akhlak oleh murid di sekolah dapat membantu dan meningkatkan kualiti keperibadian murid dari aspek pengurusan kendiri, tingkah laku dan aspek motivasi. Selain itu, dapat dijadikan panduan yang berguna dalam menentukan kehidupan yang berkualiti dunia dan akhirat.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Hamid K. (2012). Pola pembinaan untuk Meningkatkan Profesionalitis Guru. Universiti Negeri Medan, Sumatera Utara.

Abdul Hafiz Mat Tuah, Zakaria Stapa & Ahmad Munawar. (2012). Memperkasakan jati diri orang Melayu-muslim menerusi pendidikan Islam dalam pengajaran akhlak, Jurnal Hadhari Special Edition, 23-35.

Abdul Rahman Md Aroff. (1999). Pendidikan Moral. Teori Etika dan Amalan Moral. Penerbitan Universiti Putra Malaysia.

Ab. Halim Tamuri, Adnan Yusop, Kamisah Osman, Khadijah Abdul Razak, Shahrin Awaludin, & Zamri Abdul Rahim. (2004). Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam ke atas pembangunan diri pelajar. Laporan Penyelidikan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia dan Jabatan Pendidikan Islam dan Moral, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Adi Syahid Mohd Ali & Noorhisham Md Nawi. (2015). Keberkesanan pembelajaran Inkuiri terbimbing: alternatif penyelesaian krisis nilai. Universiti Malaysia, Kelantan.

Ahmad Munawar Ismail. (2016). Akidah dan Akhlak Dalam Pendidikan Islam. Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.

Ainul Mardziah Zulkifli. (2018). Konsep Muhasabah Diri Menurut Imam Ghazali. Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universiti Negeri Ar-Raniry, Banda, Acheh.

Ajmain@ Jimaain Safar, & Ab. Halim Tamuri. Tahap Penghayatan Akhlak Dalam Kalangan Pelajar Menurut Pentaksiran Rakan Sebaya. Kertas dibentangkan dalam 2nd International Conference on Islamic Educatioan. 19-21 Disember 2010, Bangi, Putrajaya, Selangor, 61-73.

Al-Qaradawi, Y. (2010). Dur al-Qayyim wa al-akhlaq fi al-iqtisad al-Islami (Terjemahan). Bleu-T Publication, Kuala Lumpur, Malaysia.

Azmil Hashim. (2017). Amalan Pembelajaran Pendidikan Akhlak Menurut Al-Ghazali: Kajian Terhadap Pelajar di sekolah Agama Di Negeri Perak. Journal of Islamic And Arabic Education 9 (1), 2017, 1-11.

Baraka Manjale Ngussa & Lazarus Ndiku Makawe. (2018). The role of Christian religious education on secondary school discipline in the lake zone, Tanzania. Journal of research innovation and implications in education. Vol. 2, Iss. 1 (2018), 1-7.

Creswell, J. W. (2008). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (3rd ed.). New Jersey: Pearson Prentice Hall.

Englander EK. (2015). ed. Cyberbullying: Current & Future Research & Directions: A White Paper Submitted to the Institute of Digital Media and Child Development. New York, NY: Institute of Digital Media and Child Development.

Fathiyah Mohd Fakhruddin & Asmawati Suhid, Proses murabatah al-nafs menurut perspektif al-Ghazali bagi membangunkan individu seimbang dan holistic, Jurnal al-Anwar, Persatuan Bekas Mahasiswa Islam Timur (PBMITT) Volume 2(2) Disember 2016, 173-187.

Jamilah Mohd Noor. (2014). Keberkesanan pendidikan akhlak di sekolah Menengah Kebangsaan di Seremban Negeri Sembilan, Jabatan Fiqh dan Usul Akademik Pengajian Islam, Universiti Kuala Lumpur.

Kamarul Azmi Jasmi, & Siti Fauziyani Md Salleh @ Masrom. (2016). Didiklah Kami Dengan sempurna. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2014), Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran. Kuala Lumpur. Pusat Perkembangan Kurikulum.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2020). Kurikulum Standard Sekolah Rendah Mata pelajaran Pendidikan Islam Tahun 5. Kuala Lumpur. Pusat Perkembangan Kurikulum.

Kemmis, S. (2008). System and lifeworld and the conditions of learning in late modernity. Kertas dibentangkan dalam Sixth International Conference on Experiential Learning, 2-7 July 2008, University of Tampere, Finland.

Keeney S, Hasson F, McKenna H. (2011). The Delphi Technique In Nursing And Health Research Malaysia : A John Wiley & Sons, Ltd. Publication.

Kennedy, K.J. (2008). The citizenship curriculum: Ideology, content and organization. dlm The SAGE Handbook of Education for Citizenship And Democracy; SAGE: Los Angeles, CA, Amerika Syarikat.

Lacy, K. (2016). Understanding principal class leadership aspirations: Policy and planning implications. Melbourne, Australia: Right Angles Consulting Pty Ltd for Victorian Department of Education and Training, School Leadership Development Unit.

Leithwood, K. & Jantzi, D. (2011). The effects of transformational leadership on organizational conditions and student engagement with school. Journal of Educational Administration, 38(2), 112-129.

Littky, D. (2016). The big picture: Education is everyone’s business. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.

Lokman Mohd Tahir & Kalsom Saleh. (2011). Implikasi Latihan Dalaman Kepada Guru-guru Sekolah Rendah. Journal of Science & Mathematics Education, Dicapai pada 3 Disember 2012, daripada http://eprints.utm.my/11910.

Lukman Hakim Ahmad. (2014). Persepsi Pelajar Terhadap kurikulum Pendidikan Islam Politeknik dalam pembentukan sahsiah muslim. Jurnal Pendidikan Malaysia, 39 (2) (2014), 133-140.

Mardzelah Makhsin, Mohamad Fadhli Ilias dan Mohd Aderi Che Noh, (2014). Amalan hisbah kendiri dalam Pendidikan Islam: Kajian terhadap murid-murid sekolah menengah Kedah. The Online Journal of Islamic Education 2(1), 25-37.

Mohammad Ghozali & Nor Azzah Kamri. (2015) Keperibadian Islam dan profesionalisme Dalam pekerjaan: Satu analisis teori, Jurnal Syariah, Jil, 23. Bil 2 (2015).

Mohammad Khairi Othman. (2015). Penghayatan Nilai-nilai Murni Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Masa Kini. Jurnal Pembangunan Sosial, 18: 1-20.

Muhamad Faizal A. Ghani (2013). Profil Amalan Terbaik Organisasi Pembelajaran. Jurnal Peradaban, Vol. 6 (2013), 55-75.

Muhammad Faizal A. Ghani (2016). Jangkaan Masa Depan Masalah Disiplin Murid Islam Dalam Aspek Amalan Beragama dan Strategi Penyelesaian Menerusi Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Kurikulum Pendidikan Islam: Perspektif pakar. Jurnal Hadhari, 7(1). Dicapai di http://www.ukm.my/jhadhari/

Muhammad Fikry Nordin. (2017). Amalan penghayatan pendidikan Islam terhadap murid beragama Islam di sekolah Jenis Kebangsaan Cina. Fakulti Tamadun Islam, Universiti Teknologi Malaysia.

Nik Rosila Nik Yaacob. (2010). Pendidikan Kerohanian dan Moral Prasekolah. PTS Profession.

Norazri Mohd Zaidin. (2015). Penerapan nilai-nilai murni dalam proses pengajaran dan pembelajaran ke arah pembentukan sahsiah pelajar di Kolej Kemahiran Tinggi Mara. Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussien Onn, Malaysia.

Norfadilah Abdul Rahman dan Zakaria Stapa. (2014). Pembangunan Kerohanian Berasaskan al-Muhasibi dalam menangani gejala sosial masa kini. Kertas kerja yang dibentangkan di International Conference Intergration on World Conference of Integration Knowledge (WCIK2014) pada 15-16 September 2014, Bandung, Indonesia.

Nurafzan Muhamamad, Md. Hamzaimi, dan Azrol Md Baharuddin. (2012). Pendekatan Zikrullah Dalam Pembangunan Jiwa Pelatih Pusat Pemulihan Dadah. Universiti Teknologi Mara.

Nur Azuki Yusuff. (2016). Isu dan permasalahan hubungan antara agama di Malaysia kini dan Jalan penyelesaiannya. Kursus Perbandingan Agama, 12 Februari 2015, Institut Kefahaman Islam Malaysia dan Institut Latihan Islam Malaysia Wilayah Timur (ILTIM), Terengganu.

Nuriman & Fauzan. (2017). The Influence of Islamic Moral Value on Student’s Behaviour in Acheh, Jurnal Dinamika Ilmu, Jilid 17. Bil. 2 (2017).

Rohana Tan, Norhasni Zainal Abidin, Azimi Hamzah & Fathiyah Mohd Fakhruddin. (2013). Pengaruh faktor psikososial ke atas penghayatan akhlak islamiah dalam kalangan belia institusi pengajian tinggi terpilih di Malaysia, Jurnal Personalia Pelajar 16 (2013), 55-64.

Salasiah Hanin Hamjah, Ermy Azziaty Rozali, Rosmawati Mohamad Rasit dan Zainab Ismail. (2012). Perkaitan amalan spiritual dengan pencapaian akademik pelajar. Asean Journal of Teaching and Learning in Higher Education. 4(2), 51-60.

Sarah M. Wadsworth. (2015). A Qualitative Study on How a Teacher’s Religious Belief Affect the Choice they Make in the Classroom. Student Research & Creative Work. Otterbein University.

Sarimah Mokhtar, Mohd Kashfi Mohd Jailani, Ab. Halim Tamuri, Kamarulzaman Abdul Ghani. (2011). Kajian Persepsi Penghayatan Akhlak Islam dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Di Selangor. Global Journal al-Thaqafah (GJAT). Disember 2011. Vol. 1 Isu 1, 71-77.

Schein, D. (2014). Nature’s Role in Children’s Spiritual Development, Children, Youth and Enviroments. 24 (2), 2014, 78-101. https://doi.org/10.7721/chilyoutenvi.24.2.0078

Sigit Tri Utomo. (2017). Internalisasi Nilai-nilai Akhlaqul Karimah Siswa pada Pembelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Indonesia.

Sinar Harian. (2014). Media Sosial Punca Jenayah Pelajar Makin Serius. Sinar Harian Online, 9 September 2014.

Shahidan Shafie dan Ting-Leh Ling. (2017). Pembentukan sahsiah berkualiti melalui penghayatan kurikulum pengajian Islam: Satu kajian kolerasi di Politeknik, National Conference of Thinking Culture (NCTC) 2017, 01-03 November 2017.

Sofiah Mohamed, Kamarul Azmi Jasmi & Muhammad Azhar Zailani. (2016). Akhlak Guru dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. Jurnal Akademika, Vol. 86, 31-42.

Sofiah Mohamed & Kamarul Azmi Jasmi. (2017). Penerapan potensi murid dalam pengajaran dan pembelajaran Islam di prasekolah, The Malaysian Journal of Islamic Science, Vol. 19 (special edition) 2017.

S. Monod, E. Rochet, C. Bull & B. Spencer. (2010). The spiritual needs model: Spirituatity Assessment in the Geriatric Hospital Setting. Journal of Religion, Spirituality & Aging, Vol. 22, 2010, Issue 4, 271-282. https://doi.org/10.1080/15528030.2010.509987

Suhaimi Mohamad. (2013). Pusat Pengajian Psikologi Dan Pembangunan Manusia Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia.

Syed Salim Syed Shamsuddin. (2017). Konsep Pengawasan Moral dan Hak Asasi Manusia: Tinjauan Mengikut Perundangan Syariah. Malaysian Journal of Syariah and Law, 6 Disember2017.`1a

Published

2021-06-25

How to Cite

Hamzah, N., & Abdullah, H. (2021). Pendidikan Nilai-Nilai Islam Dalam Pembentukkan Keperibadian Murid. Jurnal Peradaban Melayu, 16(1), 22–33. https://doi.org/10.37134/peradaban.vol16.1.3.2021