[1]
N. S. Khairuddin, R. Mailok, and U. H. Azizan, “Kesan penggunaan mnemonik visual terhadap pengekalan ingatan jangka panjang bagi mata pelajaran Sejarah: The effect of using visual mnemonics on long-term memory retention for History subject”, JICTIE, vol. 10, no. 1, pp. 56–66, Jun. 2023.