Arba’Ain, M. R. A. and Yatim, M. H. M. (2022) “Kerangka kajian penerimaaan teknologi permainan sebagai strategi pengajaran abad ke-21 dalam kalangan guru sekolah menengah subjek sains di Tanjong Malim: The framework of acceptance of game technology study as 21st century teaching strategy among secondary school teachers of science subjects in Tanjong Malim”, Journal of ICT in Education, 9(3), pp. 100–110. doi: 10.37134/jictie.vol9.sp.1.10.2022.