Kaviza, M. (2020) “Pelaksanaan Kelas Flipped dengan Sumber Digital dalam Mata Pelajaran Sejarah: Kesannya Terhadap Kemahiran Pemikiran Sejarah: Implementing Flipped Classroom with Digital Sources in History Subject: Effects on Historical Thinking Skills”, Journal of ICT in Education, 7(1), pp. 30–42. doi: 10.37134/jictie.vol7.1.4.2020.