Arba’Ain, Mohd Rijalul Aini, and Maizatul Hayati Mohamad Yatim. 2022. “Kerangka Kajian Penerimaaan Teknologi Permainan Sebagai Strategi Pengajaran Abad Ke-21 Dalam Kalangan Guru Sekolah Menengah Subjek Sains Di Tanjong Malim: The Framework of Acceptance of Game Technology Study As 21st Century Teaching Strategy Among Secondary School Teachers of Science Subjects in Tanjong Malim”. Journal of ICT in Education 9 (3):100-110. https://doi.org/10.37134/jictie.vol9.sp.1.10.2022.