Kaviza, M. (2020). Pelaksanaan Kelas Flipped dengan Sumber Digital dalam Mata Pelajaran Sejarah: Kesannya Terhadap Kemahiran Pemikiran Sejarah: Implementing Flipped Classroom with Digital Sources in History Subject: Effects on Historical Thinking Skills. Journal of ICT in Education, 7(1), 30–42. https://doi.org/10.37134/jictie.vol7.1.4.2020