(1)
Khairuddin, N. S.; Mailok, R.; Azizan, U. H. Kesan Penggunaan Mnemonik Visual Terhadap Pengekalan Ingatan Jangka Panjang Bagi Mata Pelajaran Sejarah: The Effect of Using Visual Mnemonics on Long-Term Memory Retention for History Subject. JICTIE 2023, 10, 56-66.