(1)
Arba’Ain, M. R. A.; Yatim, M. H. M. Kerangka Kajian Penerimaaan Teknologi Permainan Sebagai Strategi Pengajaran Abad Ke-21 Dalam Kalangan Guru Sekolah Menengah Subjek Sains Di Tanjong Malim: The Framework of Acceptance of Game Technology Study As 21st Century Teaching Strategy Among Secondary School Teachers of Science Subjects in Tanjong Malim. J Inf Commun Technol Educ 2022, 9, 100-110.