(1)
Kaviza, M. Pelaksanaan Kelas Flipped Dengan Sumber Digital Dalam Mata Pelajaran Sejarah: Kesannya Terhadap Kemahiran Pemikiran Sejarah: Implementing Flipped Classroom With Digital Sources in History Subject: Effects on Historical Thinking Skills. JICTIE 2020, 7, 30-42.