[1]
Arba’Ain, M.R.A. and Yatim, M.H.M. 2022. Kerangka kajian penerimaaan teknologi permainan sebagai strategi pengajaran abad ke-21 dalam kalangan guru sekolah menengah subjek sains di Tanjong Malim: The framework of acceptance of game technology study as 21st century teaching strategy among secondary school teachers of science subjects in Tanjong Malim. Journal of ICT in Education. 9, 3 (Dec. 2022), 100–110. DOI:https://doi.org/10.37134/jictie.vol9.sp.1.10.2022.