(1)
Samsudin, N.; Ab Jalil, N.; Ab Wahid, H.; Yahaya, R.; Mat Jizat, J. E. Students’ Readiness, Motivation and Attitude towards Entrepreneurship. IBEJ 2016, 9, 50-57.