Tahap Keyakinan Diri dalam Kalangan Pelajar Sarjana Muda Pendidikan, di Universiti Utara Malaysia

Self-Confidence Level among Education’s Undergraduate in Universiti Utara Malaysia

Authors

  • Nurull Salmi Md. Dazali Universiti Utara Malaysia, Sintok, Kedah, Malaysia
  • Isha Awang Universiti Utara Malaysia, Sintok, Kedah, Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.37134/ejoss.vol3.1.4.2017

Keywords:

keyakinan diri, pelajar pendidikan

Abstract

Keyakinan diri merupakan suatu elemen penting yang harus ada dan dikuasai oleh setiap pelajar, sama ada bagi memenuhi keperluan mereka ketika proses pelajaran, persiapan menempuh alam pekerjaan ataupun dalam interaksi sosial. Bagi memastikan usaha ini berjaya, guru sebagai agen perubahan dan perkembangan sahsiah diri pelajar terlebih dahulu perlu menguasai setiap aspek bagi membina keyakinan diri ketika berhadapan dengan pelbagai ragam pelajar mereka kelak. Justeru, kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti tahap keyakinan diri dalam kalangan pelajar pendidikan sebagai persediaan mereka untuk menjadi guru. Kajian berbentuk tinjauan ini melibatkan seramai 152 orang sampel pelajar semester enam program Sarjana Muda Pendidikan dengan menggunakan borang soal selidik sebagai instrumen kajian. Secara keseluruhan, keputusan analisis menunjukkan tahap keyakinan diri adalah pada tahap yang tinggi. Hasil analisis Ujian-t (t=-0.62, p>005), juga menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap keyakinan diri mengikut jantina. Selain itu, ujian korelasi menunjukkan keyakinan diri (r=0.56) mempunyai hubungan positif yang signifikan dengan pencapaian pelajar. Kesimpulanya, keyakinan diri tidak dipengaruhi oleh jantina tetapi ianya merupakan salah satu elemen bagi memperoleh pencapaian akademik yang cemerlang. Oleh itu, semua pihak yang terlibat perlu memberi perhatian serius dalam usaha membina keyakinan diri pelajar terutamanya di Universiti Awam bagi menyediakan tenaga kerja yang memenuhi kehendak pasaran kerja semasa.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Aziz, A., & Abu, B. (2009). Tahap kesediaan guru pelatih UTM berkhidmat di Sabah dan Sarawak (Doctoral dissertation, Universiti Teknologi Malaysia).

Abdul, R., & Sharifah. (2003). Penyemakan semula kurikulum untuk pendidikan alaf baru. International Conference on Teaching and Learning. (Doctoral dissertation, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia).

Ai, X. (2004). Creativity and academic achievement: An investigation of gender differences. Creativity Research Journal, 12(4), 329-337.

Arif, H., Khairriah, N., & Abd Ghani, F. (2010). Profil personaliti guru cemerlang sekolah kebangsaan di daerah Kulaijaya. (Doctoral dissertation, Universiti Teknologi Malaysia).

Ayob, A. (2003). Kepentingan kemahiran generik di kalangan pekerja di industri elektrik/elektronik di Bayan Lepas, Pulau Pinang. (Doctoral dissertation, Universiti Teknologi Malaysia).

Barnett, J. J. (1994). Promotion management. Houghton Mifflin Company.

Donofrio, H. H., & Davis, K. (2007). Oral communication across disciplines: adding value to academic pursuit and marketability.

Guay, F., Marsh, H. W., & Boivin, M. (2003). Academic self-concept and academic achievement: developmental perspectives on their causal ordering. Journal of educational psychology, 95(1), 124.

Haruddin, H. (2004). Pengintegrasian aspek-aspek kemahiran generik dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi program kemahiran tinggi selaras dengan keperluan industri: satu kajian kes di Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) dari perspektif pengajar (Doctoral dissertation, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn).

Harun, F. M. (2013). Keyakinan diri pelajar Diploma Pendidikan lepasan ijazah di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia terhadap ICT (Doctoral dissertation, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia).

Kamus Dewan. (4th ed.). (2005). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kartini, B. (2002). Sekolah Bestari: Pedagogi abad ke-21 dan profesionalisme guru. Jurnal Pendidikan Guru, Vol.15.

Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educ Psychol Meas.

Naderi, H., Abdullah, R., Hamid, T. A., & Aizan, T. (2008). Male and female intelligence among undergraduate students: does gender matter? Asian Journal of Scientific Research, 1(5), 539-543.

Robert, A. (2003). Rahsia membina keyakinan diri sendiri. Albaz Publishing & Distribution Sdn. Bhd.

Yaakub, N. F., & Elias, H. (2002). Job motivation and job performance: Case of recipients for excellent service in a higher education institution. Malaysian Management Review. Retrieved from http://mgv.mim.edu.my/mmrsearch/9906/990608.htm

Yahaya, A., Karim, S. A., & Yahaya, N. (2003). Hubungan gaya pembelajaran dengan pencapaian akademik pelajar di tingkatan empat Sekolah Menengah Teknik Negeri Sembilan.

Yusoff, M. (2007). Tahap keyakinan kemahiran generik di kalangan pelajar: kajian kes di salah sebuah kolej kediaman kediaman di UTM, kampus Skudai, Johor Bahru, Malaysia. (Doctoral dissertation, Fakulti Pendidikan. Universiti Teknologi Malaysia).

Zalinda, I., Zaini, A., & Abdul Kadir, A. (2011). Ciri-ciri guru berkualiti: satu tinjauan di beberapa buah sekolah di daerah Manjung, Perak. (Doctoral dissertation. Universiti Pendidikan Sultan Idris).

Zanzali, A., Azlan, N., & Asri Atjeng, H. (2010). Faktor-faktor yang mempengaruhi keyakinan guru pelatih semasa menjalani latihan mengajar, 1-13.

Zareh, H. (1994). The relationships between achievement of motivation, self-esteem and gender among high school of students. University of Tarbiyat Moalem, Tehran, Iran.

Downloads

Published

2017-10-11

How to Cite

Md. Dazali, N. S., & Awang, I. (2017). Tahap Keyakinan Diri dalam Kalangan Pelajar Sarjana Muda Pendidikan, di Universiti Utara Malaysia: Self-Confidence Level among Education’s Undergraduate in Universiti Utara Malaysia. EDUCATUM Journal of Social Sciences, 3(1), 30–40. https://doi.org/10.37134/ejoss.vol3.1.4.2017