Measuring the Development of Heritage Tourism based on the Sustainable Tourism Indicators in Central Melaka

Mengukur Pembangunan Pelancongan Warisan berdasarkan Petunjuk Pelancongan Lestari di Melaka Tengah

Authors

  • Pirasanah Sasidharan Jabatan Kemasyarakatan dan Kewarganegaraan, Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, MALAYSIA
  • Rahimah Wahid Jabatan Kemasyarakatan dan Kewarganegaraan, Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, MALAYSIA

DOI:

https://doi.org/10.37134/ejoss.vol7.2.7.2021

Keywords:

Level of knowledge, tourism development, development impact, sustainability, heritage tourism

Abstract

This article discusses the use of the sustainability concept  in the development of heritage tourism conducted in Bandar Melaka lately. The study was conducted on  the local community knowledge of  the development that took place around the city of Melaka and its implications on the environment and historic buildings. The objective of the study is to identify the level of knowledge of the population, tourism development and the impact of tourism development on the sustainability of heritage tourism based on the Guidelines for Sustainable Tourism in Bandar Melaka. A total of 382 respondents living around Bandar Melaka were selected as respondents for the study. Data were collected using a simple random sampling method through a questionnaire form and analyzed using descriptive statistics. Overall, the level of knowledge of local people about the development of heritage tourism in Central Melaka is high (M = 3.92, SP = 0.37), the level of change in the development of heritage tourism is high (M = 3.67, SP = 0.26) while the impact of tourism development on the sustainability of heritage tourism was also at a high level (M = 4.07, SP = 0.17). In conclusion, changes in tourism development affect the sustainability of heritage tourism in Central Melaka. The implications of this study can be used as a guideline for the Melaka State Government and Local Authorities in planning the development of sustainable heritage tourism based on the Sustainable Tourism Guidelines.

Artikel ini membincangkan kegunaan konsep lestari dalam pembangunan pelancongan warisan yang dijalankan di Bandar Melaka kebelakangan ini. Kajian di buat terhadap pengetahuan masyarakat setempat terhadap pembangunan yang berlaku di sekitar Bandar Melaka dan implikasinya terhadapt alam sekitar dan bangunan bersejarah. Objektif kajian adalah untuk mengenal pasti tahap pengetahuan penduduk, pembangunan pelancongan dan kesan pembangunan pelancongan kepada kelestarian pelancongan warisan dengan berpandukan Petunjuk Pelancongan Lestari di Bandar Melaka. Seramai 382 orang responden yang menetap di sekitar Bandar Melaka dipilih sebagai responden kajian. Data dikumpul menggunakan kaedah persampelan rawak mudah melalui borang soal selidik dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Secara keseluruhannya, tahap pengetahuan penduduk tempatan tentang pembangunan pelancongan warisan di Melaka Tengah adalah tinggi (M=3.92, SP=0.37), tahap perubahan pembangunan pelancongan warisan adalah tinggi (M=3.67, SP=0.26) manakala kesan pembangunan pelancongan terhadap kelestarian pelancongan warisan juga berada di tahap yang tinggi (M=4.07, SP=0.17). Secara kesimpulannya, perubahan pembangunan pelancongan memberi kesan kepada kelestarian pelancongan warisan di Melaka Tengah. Implikasi kajian ini dapat dijadikan garis panduan bagi Kerajaan Negeri Melaka dan Pihak Berkuasa Tempatan dalam merancang pembangunan pelancongan warisan secara lestari berasaskan Petunjuk Pelancongan Lestari.

Kata kunci: Tahap pengetahuan, pembangunan pelancongan, kesan pembangunan, kelestarian, pelancongan warisan

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abas, Azlan, Azahan Awang, dan Jamaluddin Md Saad. (2017). Impak bilangan kenderaan terhadap pencemaran bunyi di Banda Hilir, Melaka (Impact of transportation vehicles on noise pollution in Banda Hilir, Melaka). Geografia-Malaysian Journal of Society and Space, 13(4).

AGUILAR-BECERRA, C. D., FRAUSTO-MARTÍNEZ, O. S. C. A. R., PINEDA, H. A., & ACEVEDO, J. L. R. (2017). USE OF SUSTAINABLE TOURISM INDICATORS FOR RURAL COASTAL COMMUNITIES: A REVIEW. WIT Transactions on Ecology and the Environment, 226, 803-814.

Ang, K. H. (2015). Melaka Sebagai Pusat Pelancongan Dunia: Dapatkah Dipertahankan? Geografia: Malaysian Journal of Society and Space, 11(9), 75-85.

Ang, K. H. (2016). Sungai Melaka Sebagai Suatu Daya Tarikan Pelancongan Baru di Negeri Melaka: Satu Ulasan Kritis. Geografia: Malaysian Journal of Society and Space, 12(1), 108-117.

Baharuddin Mohamed dan Nikmatul Adha Nordin. (2007). Perancangan Pelancongan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Bavani Arumugam, Abdul Jalil Othman dan Mohana Dass Ramasamy. (2019). Tahap pengetahuan isi kandungan tatabahasa Tamil Punarriyal dalam kalangan guru pelatih. EDUCATUM Journal of Social Sciences, 5(1), 54-66. https://doi.org/10.37134/ejoss.vol5.1.7.2019

Dymond. S. J. (1997) Indicators of Sustainable Tourism in New Zealand: A Local Government Perspective. Journal of Sustainable Tourism, Vol.5. No.4

Fatimah Hassan dan Fauziah Che Leh. (2010). Pembangunan Pelancongan Lestari di Felda Gugusan Trolak: Satu Analisis. Isu-isu Semasa Alam Sekitar di Malaysia. penyunting Yazid Saleh, Fauziah Che Leh, Mazdi Marzuki. Tanjong Malim. Perak: Penerbit UPSI.

Jabatan Perangkaan Melaka. (2018). Diperoleh pada Januari 15, 2019 daripada Pejabat Jabatan Perangkaan Melaka.

Mohamad Zaki Ahmad, Johan Afendi Ibrahim, Norria Zakaria dan Malike Brahim. (2018). Kelangsungan sumberjaya pelancongan negara melalui penerapan konsep pelancongan lestari: aspek untuk pertimbangan. In: Persidangan Kebangsaan ''Governance dan Development 2018, 29-30 Oktober. Diperoleh pada Jun 7, 2021 daripada http://repo.uum.edu.my/25461/

Nurfashihah Omar & Indera Syahrul Mat Radzuan. (2021). Kesan-Kesan Pewartaan Melaka Bandaraya Bersejarah Sebagai Tapak Warisan Dunia oleh UNESCO. Research in Management of Technology and Business, 2(1), 1443-1458.

Rahimah Wahid. (2019). Sustainability in the Environment Impact Assessment and Ecological Inputs for Quarry Activities in Melaka Tengah, Melaka. INTERNATIONAL JOURNAL OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, 8(1).

Siti Norsakira Mohamed dan Rosniza Aznie Che Rose. (2018). Potensi bandar Kuala Lipis sebagai destinasi pelancongan warisan. Geografia-Malaysian Journal of Society and Space, 14(1).

Siti Salina Masdey, Zuliskandar Ramli. (2018). POTENSI PEMBANGUNAN PELANCONGAN BERASASKAN WARISAN DI BANDAR HILIR, MELAKA: ANALISIS SWOT (THE POTENTIAL OF DEVELOPING TOURISM BASE ON HERITAGE AT BANDAR HILIR MELAKA: SWOT ANALYSIS). Asian Journal of Environment, History and Heritage, 2(1).

Suhartiningsih. E, Sarimah, Noor Azlin, Norly Marlia dan Nasirin. (2020). Persepsi pengusaha inap desa terhadap pembangunan inap desa di negeri Melaka. Journal of Hospitality and Networks, 2020(1).

TourMalaysia.com. (2015). Malacca City Map. Diperolehi pada October 20, 2019 daripada http://www.tourmalaysia.com/malaysia-tourism/melaka-malacca-tourist-map/

Zaipul Anwar Zainu. (2019). Development of Policy and Regulations for Hazardous Waste Management in Malaysia. Journal of Science, Technology and Innovation Policy, 5(2).

Published

2021-08-12

How to Cite

Sasidharan, P., & Wahid, R. (2021). Measuring the Development of Heritage Tourism based on the Sustainable Tourism Indicators in Central Melaka: Mengukur Pembangunan Pelancongan Warisan berdasarkan Petunjuk Pelancongan Lestari di Melaka Tengah. EDUCATUM Journal of Social Sciences, 7(2), 66–81. https://doi.org/10.37134/ejoss.vol7.2.7.2021