Preservation of Hadis in the Era of Industrial Revolution 4.0 (IR 4.0): Issues and Challenges

Pemeliharaan Hadis Dalam Era Revolusi Industri 4.0 (IR 4.0): Isu dan Cabaran

Authors

  • Shahril Nizam Zulkipli Akademi Pengajian Islam Kontemporari (ACIS), Universiti Teknologi MARA, Cawangan Perak, Kampus Tapah, Perak, MALAYSIA
  • Norazmi Anas Akademi Pengajian Islam Kontemporari (ACIS), Universiti Teknologi MARA, Cawangan Perak, Kampus Tapah, Perak, MALAYSIA
  • Ishak Suliaman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, MALAYSIA
  • Anaztasia Natasha Muhamad Ramlan Akademi Pengajian Bahasa (APB) Universiti Teknologi MARA, Cawangan Melaka, Kampus Alor Gajah, Melaka, MALAYSIA
  • Amin Che Ahmat Akademi Pengajian Islam Kontemporari (ACIS), Universiti Teknologi MARA, Cawangan Perak, Kampus Tapah, Perak, MALAYSIA

DOI:

https://doi.org/10.37134/ejoss.vol7.2.9.2021

Keywords:

Preservation of Hadis, Digital Hadis, ICT & Industrial Revolution 4.0

Abstract

Modern-day technological advancements have led to a more systematic learning in applying knowledge of hadis by means of websites, software and apps. These digital platforms nevertheless may be compromised due to cybercrime attacks, ability constraints to transfer hadis text to digital visuals, dissemination of false hadis, distortion of hadis understanding and so on. Thus, this paper describes the issues and challenges pertaining preservation of hadis in the framework of its transmission and dissemination in the era of Industrial Revolution 4.0 (IR 4.0). Research is performed through content analysis of primary (hadis) and secondary sources (journal articles, books, etc.) to achieve the study’s objectives. Therefore, this conceptual paper has outlined ideas along with solutions to resolve matters concerning digital hadis, to further strengthen the continuation of measures taken in preserving authority of hadis within cyberspace. The findings of this study can be used as a guide for using digital hadis by taking precaution measures from promoting unauthorised hadis.

Downloads

Download data is not yet available.

References

‘Itr, N. A. D (2003). Manhaj al-Naqd fi ‘Ulum al-Hadis, c.3. Damshiq: Dar al-Fikr.

Abu Zahw. M. (n.d.). al-Hadis wa al-Muhaddithun, t.tp.

Aldhaln, K. A., Zeki, A. M., & Zeki, A. M. (2012). Knowledge Extraction in Hadis Using Data Mining Technique. Int J Inf Technol Comput Sci, 2, 13-21.

Ali, K. M. (2001). Digital Signature for Hadis (Unpublished Doctoral dissertation). International Islamic University Malaysia.

Al-Khatib M. ‘A. (1988). al-Sunnah Qabl al-Tadwin. Qaherah: Maktabah Wahbah.

Al-Qathan M. A. (2006). Mabahith fi ‘Ulum al-Hadis, Abu Ezzat al-Mubarak (terj.). Kuala Lumpur: Pustaka Jiwa Sdn. Bhd.

Al-Shiddiqi M. H. (2000). Sejarah Perkembangan Hadis dan Tokoh-tokoh Utama Dalam Bidang Hadis. Kuala Lumpur: Pustaka al-Shafa.

Al-Suyuti, A. B. A. A. R. (1996). Al-Dibaj ‘ala Sahih Muslim. Arab Saudi: Dar Ibn ‘Affan lil Nasyr wa al-Tauzi’.

Al-Zahabi, M. H. (t.t). Tadzkirah al-Huffaz, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Amin, A. P. (2018). Historiografi Pembukuan Hadis Menurut Sunni dan Syi’ah. Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an Dan Al-Hadits, 12(1), 75-110.

Amin, M. F. (2011). Hadis Palsu: Ramai Yang Tertipu. Al-Islam, Isu Ogos 2011 (pp. 18-21).

Amran, N. N. H. (2001). Gerakan anti Hadith di Malaysia: suatu kajian dalam internet (Doctoral dissertation, Jabatan Al-Quran dan Al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya).

Anwar, L. (2020). Penulisan Hadis Pada Masa Rasulullah SAW. Jurnal Ilmu Al Qur’an dan Hadist, 3(2), 131-156.

Ariffin, M. F. M., & Ahmad, K. (2016). Fabricated Hadis: Unraveling ContradTMKion between Society and Scholar towards Mutual Agreement. Jurnal Intelek, 11(1), 31-39.

Aslamiah, R. (2016). Hadis Maudhu dan Akibatnya. Alhiwar Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah, 4(7), 24-34.

At-Tahhan, M. (1979). Taisir Musthlah al-Hadis. Beirut: Dar al-Quran al-Karim.

Bandong, N. M. (2008). Takhrij dan analisis hadis-hadis dalam laman web E-Hadis Jakim (Himpunan hadis harian): tumpuan terhadap bulan Ogos tahun 2007 (Unpublished Degree Dissertation). Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

Borham, A. H. (2018). Media Baharu dan Impak Terhadap Dakwah. Sains Humanika, 10, 51-60.

Chaedar, S. M., Kawaid, A. I. S. D., Hamisan, N. S., Muhammad K. A. & Nazri, K. N. Z. (2018). Riwayat Israiliyyat Dalam Tafsir Al-Quran: Persepsi Pensyarah Pengajian Islam Di IPTA Terpilih Di Malaysia. Journal of Quran Sunnah Education and Special Needs, 2, 1-10.

Darusalam, G. & Hussin, S. (2018a). Metodologi Penyelidikan Dalam Pendidikan: Amalan dan Analisis Kajian, c. 2. Kuala Lumpur: UM Press.

Darusalam, G. & Hussin, S. (2018b). Metodologi Penyelidikan, ed. 2. Kuala Lumpur: Universiti Malaya Press.

Dasar Keselamatan TMK (2009). Unit Pemodenan Tadbiran Dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU), Jabatan Perdana Menteri, 2 April 2009, v. 5.2, h. 8.

Fatimah. (2020). Hadis Dari Masa ke Masa (Kodifikasi Hadis Era Mutaqaddimin). ISLAM TRANSFORMATIF: Journal of Islamic Studies, 4(1), 57-67.

Harahap, R. M., (2018). Hadis Pada Masa Nabi Muhammad Saw Dan Sahabat, Al-Bukhārī. Jurnal Ilmu Hadis, 1 (1), 37-51.

Husna, N. (2018). Sejarah Hadis Dan Problematika Sahabat. Al-Bukhārī. Jurnal Ilmu Hadis, 1(2), 267-280.

Ibn Manzur (t.t.). Lisan al-‘Arab. Kaherah: Dar al-Ma‘arif.

Ismail M. S. (1989). Kaedah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah. Selangor: Thinker’s Library Sdn. Bhd.

Kamsin, A., Gani, A., Suliaman, I., Jaafar, S., Mahmud, R., Sabri, A. Q. M. & Ab Hamid, S. H. (2014). Developing The Novel Quran nnd Hadis Authentication System. In Information and Communication Technology for The Muslim World (TMK4M), 2014 The 5th International Conference on (pp. 1-5). IEEE.

Karim, N. S. A., & Hazmi, N. R. (2005). Assessing Islamic Information Quality on The Internet: A Case of Information About Hadis. Malaysian Journal of Library and Information Science, 10(2), 51.

Kaviza, M. (2019). Penerokaan kemahiran terarah kendiri melalui analisis sumber teks Sejarah. EDUCATUM Journal of Social Sciences, 5(1), 45-53.

Lebar, O. (2015). Penyelidikan Kualitatif Pengenalan Kepada Teori dan Metode. Tanjong Malim: Penerbit UPSI.

Manap, N. A., Shariff, A. A. M., & Hambali, S. N. (2013). Database as Intellectual Property: Position and Accordance of Protection. The Social Sciences, 8(4), 365-373.

Manap, N. A., Shariff, A. A. M., & Hussein, S. M. (2014). Database: Its Position Under Islamic Law of Property. The Social Sciences, 9(3), 228-238.

Masum, A. K. M., Ullah, M. C., & Azad, M. A. K. (2015). Information technology (IT) ethics in the light of Islam. IIUC Studies, 9, 243-260.

Mohd Ismail, Y (2011). Laman Web Hadis Dalam Bahasa Melayu: Satu Kajian Diskriptif. In. Sunnah Nabi: Realiti dan Cabaran Semasa. Kuala Lumpur: Jabatan al-Quran dan al-Hadis.

Mu’awanah, A. (2019). Perkembangan Hadis Pada Masa Sahabat (Taqlil wa Tathabbut min al-Riwayah). Jurnal Kaca Jurusan Ushuluddin STAI AL FITHRAH, 9(2), 4-32.

Muhajirin (2016). Ulumul Hadits II, Palembang: NoerFikri.

Puji, T. Z. T. (2001). Tinjauan Beberapa Penyelewengan Dalam Tafsiran al-Quran Oleh Golongan Anti Hadis di Internet. Kertas Kerja Dibentangkan Di Seminar Warisan al-Quran Peringkat Kebangsaan, Pulau Pinang, Oktober 24-25, hlm. 1-15.

Razali, M. M., & Hussin, N. I. (2021). New media and political activities among Malay youth in Selangor. EDUCATUM Journal of Social Sciences, 7(1), 45-54.

Rofiah, K. (2018). Studi Ilmu Hadis. Yogyakarta: IAIN PO Press.

Rozanda, N. E., Marsal, A., & Iswanti, K. (2014). Rancang Bangun Sistem Informasi Hadits Menggunakan Teknik Temu Kembali Informasi Model Ruang Vektor. Jurnal Sains dan Teknologi Industri, 11(1), 102-110.

Saloot, M. A., Idris, N., Mahmud, R., Ja’afar, S., Thorleuchter, D., & Gani, A. (2016). Hadis data mining and classification: a comparative analysis. Artificial Intelligence Review, 46(1), 113-128.

Santoso, E., & Hidayat, N. (2014). Search Engine of Subject Using Error Correction Lavenshtein (Case Study Digital Documents of Al Qu'ran and Hadis). Journal of Natural A, 1(2), 114-121.

Shah F.A., Soroni M.K. & Wazir R. (2010). Manahij al-Muhaddithin: Metode Dan Pendekatan Sarjana Hadis. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Shah, F. A. (2016). Penyebaran Hadith Palsu Dalam Media Massa Dan Media Sosial: Realiti Dan Cabaran. HADIS: Jurnal Ilmiah Berwasit, 11, 9-27.

Shahril, N. Z., Muhammad, F. M. F., & Suliaman, I. (2011). Pembelajaran capaian teks Hadith berautoriti di internet: kajian terhadap laman sesawang Islamweb.

Siddiqui, M. A., Saleh, M. E., & Bagais, A. A. (2014). Extraction and Visualization of the Chain of Narrators from Hadiss using Named Entity Recognition and Classification. Int. J. Comput. Linguist. Res, 5(1), 14-25.

Sochimin, S. (2012). TELAAH PEMIKIRAN HADIS MAHMUD ABU RAYYAH DALAM BUKU “AḌWA’‘ALA AL-SUNNAH AL-MUHAMMADIYAH”. HUNAFA: Jurnal Studia Islamika, 9(2), 271-300.

Soroni, M. K. (2008). Material Hadis Berbahasa Melayu di Internet: Perkembangan dan Visi Masa Depan. In Prosiding Seminar Warisan al-Quran dan al-Hadis Nusantara. Kuala Lumpur, 27-28 Ogos 2008.

Sudi, S., Wazir, R., Usman, A. H., Nasir, M. N., Ismail, Z., Salleh, S., & Rahman, A. A. (2016). Sejarah Penulisan Hadis: Pembetulan Fakta Dari Hujah Anti Hadis. In E-Proceeding of the 1st INHAD International Muzakarah & Mu’tamar on Hadis, (pp.1-7). Bandar Baru Nilai: Institut Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa Sedunia (INFAD), USIM.

Syed Hassan, S. N., Zakaria, N., Mohd Raus, N., Hanafi, L. H., & Syed Hassan, D. S. N. (2010). Aplikasi Teknologi Moden Dalam Memantapkan Pendidikan Sunnah Di Era Globalisasi.

Talib, O. (2013). Asas Penulisan Tesis Penyelidikan dan Statistik, c. 2. Serdang: Penerbit UPM.

Usman, I. (2021). Hadis pada Masa Rasulullah dan Sahabat: Studi Kritis terhadap Pemeliharaan Hadis. El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga, 4(1), 47-63.

Yahya, M. A. (2016), Sumbangan Ahl al-Hadith dan Peranannya Dalam Membangun Ketamadunan Islam. Journal of Hadith Studies, 1-6.

Yusoff, Y., Ismail, R., & Hassan, Z. (2010). Adopting Hadis Verification Techniques into Digital Evidence Authentication. Journal of Computer Science, 6(6), 613.

Zakaria S. R., Hamzah M. I., & Razak, K. A. (2017). Penggunaan ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pensyarah Pendidikan Islam di Politeknik Zon Selatan. Tinta Artikulasi Membina Ummah, 3(1), 29-41.

Zarif, M. M. M. (2011). Hadis-Hadis Palsu Dalam Mustadrak al-Hakim. Bandar Baru Nilai: Universiti Sains Islam Malaysia.

Zulkipli, S. N. (2012). Pemeliharaan Hadith di Internet: kajian terhadap laman web al-Durar al-saniyyah dan Islamweb/Shahril Nizam bin Zulkipli (Doctoral dissertation, University of Malaya).

Zulkipli, S. N., & Suliaman, I. H. (2013). Autoriti hadis di Internet. Penerbit Universiti Malaya.

Zulkipli, S. N., Yaacob, Z., Anas, N. B., Noor, M. S. B. M., Abidin, M. Z. H. B. Z., Jamil, W. K. N. B. W., & Yakob, A. B. (2017b). Takhrij al-Hadith Via Websites: A Study of al-Durar al-Saniyyah, Mawqi'al-Islam and Islamweb. PONTE International Scientific Researchs Journal, 73(4).

Zulkipli, S. N., Yaacob, Z., Anas, N., Syukri, M., Noor, M., Abidin, M. Z. H. Z., ... & Yakob, M. A. (2017a). Takhrij al-Hadith via mobile apps: study of 9 Imam Encyclopedia, Kutub Tis ‘ah and Mawsu ‘ah al-Hadith al-Nabawi al-Syarif. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 7(6), 1174-1185.

Published

2021-09-03

How to Cite

Zulkipli, S. N., Anas, N., Suliaman, I., Muhamad Ramlan, A. N., & Che Ahmat, A. (2021). Preservation of Hadis in the Era of Industrial Revolution 4.0 (IR 4.0): Issues and Challenges: Pemeliharaan Hadis Dalam Era Revolusi Industri 4.0 (IR 4.0): Isu dan Cabaran. EDUCATUM Journal of Social Sciences, 7(2), 95–106. https://doi.org/10.37134/ejoss.vol7.2.9.2021