Teacher's Teaching Practices for the Learning of Student Dropouts in the Subjects of Islamic Education

Amalan Pengajaran Guru bagi Pembelajaran Murid Tercicir dalam Mata Pelajaran Pendidikan Islam

Authors

  • Ayu Amirosemini Yusoff Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Selangor, Malaysia
  • Khadijah Abdul Razak Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Selangor, Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.37134/almakrifah.vol1.1.4.2023

Keywords:

Drop out of students, teaching practices, teaching methods, Islamic Education teachers

Abstract

In the development of the education world, some students still drop out of learning and education. Islamic Education teachers play an important role and must always be prepared to empower teachers' teaching practices from various methods. However, the problem of students dropping out of Islamic Education subjects is increasing. This article focuses on the teaching practices of Islamic Education teachers toward students who drop out of primary school. The study is qualitative, with a case study design using a semi-structured interview method. This study involves primary school Islamic Education teachers as study participants. The location of this study is a primary school located in the suburbs of Kuala Lumpur. The researcher collects, records the interview data and takes notes during the interview as an interview procedure. This study used Atlas.ti 9 software to analyze the interview data obtained and carry out the coding process, building themes and sub-themes. The study's findings show that the most dominant teaching practice in the learning of dropout students for Islamic Education subjects is identifying dropout students and teaching methods. This teacher's teaching practice makes the teacher's teaching and learning process more effective and has a good impact on the development of these dropout students. The implications of this study also emphasize cooperation from various parties to prevent the occurrence of student dropouts in the national education stream.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ab. Halim Tamuri & Nik Mohd Rahimi. (2010). Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ab. Halim Tamuri, Adnan Yusopp, Kamisah Osman, Shahrin Awaluddin, Zamri Abdul Rahim & Khadijah Abdul Razak. (2004). Keberkesanan kaedah pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam ke atas pembangunan diri pelajar: Laporan Penyelidikan. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam dan Moral, Jabatan Pendidikan Islam dan Moral, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Ab. Halim Tamuri, Shahrin Awaludin, Kamarulzaman Abdul Ghani, Khadijah Abdul Razak, Zarin Ismail & Mohd Aderi Che Noh. (2006). Laporan penyelidikan: Kajian amalan pengajaran guru Pendidikan Islam di sekolah rendah dan menengah. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ab. Halim Tamuri. (2021). Pendidikan berteraskan Ulul Albab dalam membangun generasi muslim yang cemerlang, berpengetahuan dan berakhlak. Proceeding 4th International Islamic Heritage Conference 2021 (Ishec ’21), hlm. 1-9.

Ahmad Mohd Salleh. (1995). Pendidikan Islam (Dinamika Guru). Selangor: Penerbit Fajar Bakti

Al Muslim Mustapa, Salamiah Ab. Ghani, Maryam Abdul Rahman, Zulkifli Nawawi & Mohamad Azwan Kamarudin. (2021). Penerimaan pelajar terhadap aktiviti permainan bahasa Arab digital dalam Microsoft Teams. 5th International Conference on Teacher Learning and Development (ICTLD), hlm. 286-291.

Anis Qurratu’Aini Jamaluddin. (2017). Pendekatan pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam untuk menangani salah laku ponteng di sekolah menengah di wilayah persekutuan Putrajaya. Disertasi Sarjana, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Asma Nabihah Abd Rahman. (2004). Faktor-faktor yang mendorong pelajar Felda ponteng sekolah: Satu kajian di Sekolah Menengah Air Tawar, Kota Tinggi, Johor. Bachelor's Thesis. Universiti Teknologi Malaysia.

Astin, A.W. (1977). Preventing Students From Dropping Out. San Francisco-Washington-London: Jossey-Bass Publishers.

Azlin Norhaini Mansor, Suria Huszaini & Ummi Salamah Samad. (2015). Kemahiran kehidupan untuk murid berisiko tercicir. Journal of Personalized Learning, 1(1), 93-103.

Corbin, J., & Strauss, A. (1998). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. London: Sage Publications.

Costa, A.L. (2001). Teacher Behaviour That Enable Student Thinking in Developing Mind: A Resource Book for Teaching Thinking. Virginia: Association for Supervision and Curriculum Development.

Hamdi Ishak, Ab. Halim Tamuri, Rosadah Abdul Majid & Safani Bari. (2012). Amalan pengajaran guru dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam di Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas (Masalah pendengaran). Journal of Islamic and Arabic Education, 2(4), 11-24.

Hashima. P.Y., & Amato, P.R. (1994). Poverty, Social Support and Parental Behavior. Child Development, 65, 394-403.

Ibnu Khaldun. (2000). Muqaddimah Ibnu Khaldun (Terj). Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Idarwana Hasin, Zamri Mahamod, Maharizuan Mat, Nur Zuraini Nordin & Norazana Awang Kechik. (2021). Minat dan motivasi murid sekolah menengah terhadap Bahasa Melayu semasa pengajaran dan pembelajaran di rumah. Prosiding Seminar Kebangsaan Majlis Dekan Pendidikan Universiti Awam 2021, hlm. 490-509.

Janimah Suhaimin. (2011). Persepsi sejarah terhadap kesan latihan ikhtisas dari aspek kemahiran pengajaran, penggunaan bahan bantu mengajar dan pengetahuan. Disertasi Sarjana, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Kamarul Azmi Jasmi & Ab. Halim Tamuri. (2007). Pendidikan Islam: Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran. Johor Bahru: Penerbit UTM PRESS.

Kamarul Azmi Jasmi & Siti Fauziyani Md. Saleh @ Masrom. (2007). Pendidikan Dan Pembangunan Keluarga Cemerlang. Johor Bahru: Penerbit UTM Press.

Kamarul Azmi Jasmi, Ab. Halim Tamuri, Mohd Izham & Mohd Hamzah. (2011). Kajian kes penggunaan kaedah pengajaran dan pembelajaran guru cemerlang Pendidikan Islam (GCPI) sekolah bandar dan luar bandar: Satu kajian perbandingan. Jurnal Teknologi, 56(1), 179-198.

Kementerian Pelajaran Malaysia, (1968). Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 8/1968: Tatatertib di sekolah-sekolah.

Kementerian Pelajaran Malaysia, (2001). Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 9/2001: Penglibatan pelajar dengan kegiatan negatif.

Kementerian Pelajaran Malaysia, (2005). Modul Pengajaran Pendidikan Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kementerian Pelajaran Malaysia. (1959). Peraturan-peraturan Pelajaran (Disiplin Sekolah) 1959.

Kementerian Pendidikan Malaysia, (2007). Buku Panduan Dasar, Pelaksanaan dan Pengurusan Kurikulum dan Kokurikulum Program j-QAF. Kuala Lumpur: Jabatan Pendekatan Islam dan Moral KPM.

Leech N. L., Onwuegbuzie A. J.. (2005). The role of sampling in qualitative research. Diakses dari: http//:findaraticles.com/p/articles/mi[22 Januari 2010].

Mirala Sathiasheelan & Abu Yazid Abu Bakar. (2019). Menangani murid berisiko keciciran disebabkan kemiskinan Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Puchong melalui Interversi Model Psikologi Kaunseling Interversi Modul Zoom In bagi membantu murid. Prosiding Perkongsian Pintar Amalan Terbaik dalam Pendidikan Peringkat Antarabangsa 2019, hlm. 57-66.

Mohd Faizal Mat Tahir, Nor Kamaliana Khamis, Mohd Anas Sabri, Meor Iqram Meor Ahmad, & Nabilah Sabri. (2022). Persepsi dan sikap pelajar terhadap kandungan kuiz aktiviti pembelajaran secara realiti terarah (AR) menggunakan platform media sosial Instagram. Kongres Dan Pertandingan Inovasi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran (Knovasi) 2022, hlm. 1-16.

Mohd Farid Mohd Shahiran dan Nor Hartini Saari. (2016). Guru Cemerlang Pendidikan Islam: Persediaan dan Cabaran. Kuala Lumpur: Penerbit IKIM.

Mok Soon Sang. (2003). Ilmu Pendidikan untuk KPLI (Kompenan 3: Profesionalisme Keguruan). Subang Jaya: Penerbit Kumpulan Budiman.

Muhammad Hisyamuddin Kamaruddin dan Mohd Isa Hamzah. (2020). Amalan pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 guru-guru Pendidikan Islam Daerah Cameron Highlands, Pahang. Persidangan Antarabangsa Sains Sosial dan Kemanusiaan ke-5 (PASAK5 2020) - Dalam Talian, hlm. 773-780.

Muhammad Zulfiqar Mat Lui dan Anuar Ahmad. (2021). Minat murid terhadap gaya, kaedah pengajaran dan pembelajaran guru dalam pendidikan Sejarah. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(2), 211 - 221.

Noraishah A.Rahman & Mohd Isa Hamzah. (2021). Konsep interversi dalam pengajaran dan pembelajaran jawi murid pra sekolah. International conference on Syariah & Law (ICONSYAL 2021)-Online Conference, hlm. 334-345.

Nur Hanani Hussin. (2015). Pengajaran Ibadat dalam kalangan Guru Cemerlang Pendidikan Islam. Tesis Dr. Falsafah, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Nurfarahzatul Ashikin Zakari, Muhamad Zuber Abd. Majid & Muhammad Hussin. (2022). Keciciran murid sekolah di Malaysia: Suatu Pemerhatian Awal. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(2), 1-11.

Othman Lebar. (2009). Penyelidikan Kualitatif: Pengenalan kepada Teori dan Metode Edisi Kedua (ulang cetak). Tanjung Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Rozita Md. Noh, Zaradi Sudin & Mohd Aderi Che Noh. (2015). Amalan guru-guru Pendidikan Islam dalam pengajaran ayat kefahaman. Proceeding 6th Pedagogy International Seminar 2015, hlm. 425-439.

Saliza Ali. (2019). Amalan Pengajaran dan Pembelajaran Abad ke-21, pengetahuan kandungan dan kemahiran berfikir aras tinggi dalam kalangan guru matematik. Disertasi Sarjana, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Shaffe Mohd Daud, Sharifah Md. Nor, Habsah Ismail & Mohd Hazwan Mohd Puad. (2009). Pengajaran & pembelajaran daripada pelbagai perspektif. Serdang: Penerbit UPM.

Shuhaila Ab. Jawas & Hafizhah Zulkifli. (2022). Amalan pengajaran kreatif guru Pendidikan Islam bagi murid berkeperluan khas masalah pembelajaran. Qalam International Journal of Islamic and Humanities Research, 2(1), 20-28.

Siti Fatimah Mohd Maiyurid. (2022). Amalan pengajaran guru Tilawah Al-Quran Sekolah Rendah Agama Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.Disertasi Sarjana, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Siti Saleha Samsuri. (2016). Amalan guru dalam melaksanakan aktiviti belajar melalui bermain bagi memupuk kemahiran interaksi sosial murid prasekolah masalah pembelajaran. Tesis Dr. Fal, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Siti Zuhairah Mohd Supuri & Hafizhah Zulkifli. (2021). Pengetahuan dan kemahiran guru Pendidikan Islam terhadap pelaksanaan PAK21 dalam konteks kepelbagaian budaya. International Conference Comunication, Management and Humanities 2021 (ICCOMAH2) E-Proceeding, hlm. 180-200.

Syed Ismail Syed Mustafa & Ahmad Subki. (2013). Pengantar Pendidikan. Selangor: Penerbitan Multimedia.

Zakaria Abdullah. (2012). Pengajaran dan pembelajaran berasaskan pendekatan berpusatkan pelajar dalam pendidikan Islam di sekolah menengah kebangsaan. Disertasi Sarjana, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Zalmiza Zakariya. (2021). Amalan pengajaran solat dalam kalangan guru pendidikan islam. Thesis PhD. Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Zamri Mahmod & Anita Abdul Rahman. (2022). Covid-19: Impak dan Cabaran kepada Pembelajaran Murid. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Downloads

Published

2023-06-24

How to Cite

Yusoff, A. A., & Abdul Razak, K. (2023). Teacher’s Teaching Practices for the Learning of Student Dropouts in the Subjects of Islamic Education: Amalan Pengajaran Guru bagi Pembelajaran Murid Tercicir dalam Mata Pelajaran Pendidikan Islam. AL-MAKRIFAH Journal of Knowledge and Learning in Islamic Tradition and Culture, 1(1), 36–52. https://doi.org/10.37134/almakrifah.vol1.1.4.2023